DetailController

Văn hóa

Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị ngày 31/3/2023

06/04/2023 17:00
Ngày 3/4/2023, Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Thông báo số 148-TB/TU về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị ngày 31/3/2023.

Theo đó, ngày 31/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho chủ trương đối với các nội dung theo chương trình công tác tháng 3 năm 2023. Sau khi nghe Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày các Tờ trình; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận như sau:

Tờ trình số 156-TTr/BCSĐ về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và Tờ trình 163-TTr/BSSĐ, ngày 23/3/2023 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2): Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tờ trình 165-TTr/BCSĐ, ngày 24/03/2023 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình xin chủ trương về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh (lần thứ 4) và thống nhất danh mục dự án cho phép thực hiện thủ tục đầu tư để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh: Đồng ý chủ trương về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh (lần thứ 4) và thống nhất danh mục dự án cho phép thực hiện thủ tục đầu tư để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh theo đề xuất tại Tờ trình 165-TTr/BCSĐ, ngày 24/03/2023 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tờ trình số 180-TTr/BCSĐ, ngày 29/3/2023 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Phụ biểu số 35.1 kèm theo Nghị quyết số 200/NQHĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới: Đồng ý chủ trương để Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ hoặc bổ sung, thay thế Phụ biểu số 35.1 kèm theo Nghị quyết số 200/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn

ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới theoTờ trình 180-TTr/BCSĐ, ngày 29/3/2023 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, tổ chức, thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tờ trình số 179-TTr/BCSĐ, ngày 29/3/2023 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cây giống để thực hiện tái canh cây cam trên địa bàn huyện Cao Phong giai đoạn 2023-2025: Đồng ý chủ trương để Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cây giống để thực hiện tái canh cây cam trên địa bàn huyện Cao Phong giai đoạn 2023-2025 theo đề xuất tại Tờ trình số 179-TTr/BCSĐ, ngày 29/3/2023 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách về thiên tai gây sạt lở kè bảo vệ đê Đà Giang khu vực K2+538 và thượng lưu cầu Đen do mưa lũ tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương tại Thông báo số 1523-TB/VPTU, ngày 03/03/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợkhắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tờ trình về việc cho chủ trương bổ sung nội dung trình Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026: Đồng ý bổ sung nội dung trình Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề xuất của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 34-TTr/ĐĐ, ngày 30/3/2023. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) theo quy định. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ các nội dung thuộc thẩm quyền cho chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình, gửi Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 07/4/2023, để thẩm định và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.