DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 2/2023

13/02/2023 19:00
Ngày 23/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 2/2023. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành chức năng trong tỉnh.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe và cho ý kiến đối với các Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh gồm: Tờ trình số 37-TTr/BCSĐ ngày 31/01/2023 xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để thực hiện dự án Khu đô thị Phúc Tiến tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình; Tờ trình số 69-TTr/BCSĐ, ngày 14/02/2023 xin chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình; Tờ trình số 68-TTr/BCSĐ ngày 14/02/2023 về việc phê duyệt kế hoach vốn từ nguồn Chính phủ vay về cho địa phương vay lại năm 2023 (lần1); Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các dư án đầu tư trọng điểm dự kiến khởi công năm 2023.

Về cơ bản các đại biểu thống nhất đối với các Tờ trình xin chủ trương đầu tư dự án, để các dự án triển khai kịp thời tiến độ, các sở, ngành địa phương cần tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chủ đầu tư trong quá trình thực hiện, nhằm mục tiêu phát huy hiệu quả, tạo tính lan tỏa cho các dự án trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên các Tờ trình cần đánh giá làm rõ những tác động của dự án nhất là số lao động bị ảnh hường; công tác giải phóng mặt bằng, việc tái định cư cho các hộ dân…

Đối với Tờ trình số 20-TTr/BCSĐ ngày 14/02/2023 của Ban Cán sự Đảng Uy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 17-Ctr/TU ngày 31/01/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 01/11/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Dự thảo đã đánh giá cơ bản các kết quả sau 10 năm thực hiện, trình độ phát triển khoa học công nghệ từng bước được nâng lên, công tác quản lý Nhà nước về KHCN từng bước được đổi mới; tỷ trọng năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động đã tăng dần qua các năm…Tuy nhiên, một số ý kiến đánh giá thời gian qua công tác huy động nguồn lực cho khoa học công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu; kinh phí đầu tư còn thấp…

Về Tờ trình của Ban Dân vận Tỉnh ủy, dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hòa Bình theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, sau 03 năm thực hiện nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã được nâng lên. Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức giám sát đã đi vào thực chất, hiệu quả hơn, cơ bản khắc phục tình trạng né tránh. Nội dung giám sát bám sát những vấn đề Nhân dân quan tâm..Tuy nhiên, các đại biểu cũng đánh giá làm rõ những hạn chế, yếu kém: Một số cấp ủy Đảng chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; công tác phối hợp có nơi chưa chặt chẽ; việc giám sát chưa được thực hiện thường xuyên…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Đối với các Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị rà soát lại các dự án đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo quy định; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện các Tờ trình để trình Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc cho UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy để tháo gỡ.

Đối với Nghị quyết số 20-NQ/TU về phát triển khoa học và công nghệ, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về khoa học, công nghệ; phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ trên các lĩnh vực; chú trọng áp dụng khoa học nhằm hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đóng góp tăng trưởng kinh tế và lao động cho địa phương…

Về Tờ trình của Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; vận động Nhân dân thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…/.