DetailController

Thời sự trong ngày

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

25/04/2023 15:46
Ngày 21/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 815/QĐ-XPHC xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với người có tên sau đây:

Họ và tên: Trần Thị Thu Hương; Giới tính: Nữ. Ngày, tháng, năm sinh: 03/07/1963; Quốc tịch: Việt Nam. Nghề nghiệp: Hưu trí. Nơi ở hiện tại: Số 30, ngõ 172, ngõ Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Số định danh cá nhân/CCCD: 000163000001. Ngày cấp: 25/4/2021; nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 60 m3/ngày (24 giờ) (mẫu nước thải sau xử lý tại điểm xả thải của trại chăn nuôi lợn hộ có thông số Coliform vượt QCVN 62-MT:2016/BTNMT cột B 03 lần). Phạt tăng thêm 20% của mức phạt tiền đối với thông số Tổng Nitơ vượt 1,69 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 60 m3/ngày (24 giờ).

Hành vi được quy định tại: Điểm đ, khoản 4 và khoản 7 Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bị áp dụng hình thức xử phạt: Hình thức xử phạt chính phạt tiền 132.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trước ngày 30/4/2023. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu nước theo định mức đơn giá hiện hành là 22.206.500 đồng quy định tại điểm b, khoản 9, Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ. Mọi chi phí tổ chức thi hành và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do Bà Trần Thị Thu Hương chi trả. Tổng số tiền Bà Trần Thị Thu Hương phải nộp là: 154.206.500.

Quyết định này được: Giao cho bà Trần Thị Thu Hương là đại diện theo pháp luật của trại chăn nuôi lợn để chấp hành. Bà Trần Thị Thu Hương phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà bà Trần Thị Thu Hương không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Bà Trần Thị Thu Hương phải nộp tiền phạt vào tài khoản số 3949.0.1091929 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hòa Bình trong thời hạn 10 ngày (mười ngày), kể từ ngày nhận được Quyết định này. Trên chứng từ nộp phạt, phải ghi rõ nội dung nộp phạt, số quyết định xử phạt và tên cơ quan ra quyết định xử phạt. Bà Trần Thị Thu Hương có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật./.