DetailController

CNTT và Viễn Thông

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số góp phần phát triển kinh tế - xã hội

20/09/2023 16:30
Để cải thiện công tác cải cách hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã và đang thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số. Đây cũng là chủ trương được Đảng, Nhà nước chú trọng, mang tính chiến lược lâu dài.
Trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh tiếp nhận 281.165 hồ sơ thủ tục hành chính

Những năm gần đây, nhiều dự án đầu tư về công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là các dự án liên quan đến triển khai chính quyền điện tử đã đóng góp tích cực vào mục tiêu nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công; kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin trong và ngoài tỉnh Hòa Bình. Tỉnh Hoà Bình đã triển khai thí điểm Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh (IOC). Trung tâm IOC cập nhật số liệu theo thời gian thực từ các nền tảng số qua đó phân tích số liệu, theo dõi, so sánh số liệu của các huyện, thành phố, các sở, ngành để kịp thời chỉ đạo điều hành với 9 nội dung: phát triển kinh tế - xã hội, văn bản điều hành điện tử, dịch vụ hành chính công, giám sát an toàn giao thông, thông tin báo chí trên mạng, an toàn thông tin, hệ thống giáo dục, thông tin du lịch, trả lời các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Tính đến nay, 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có hệ thống mạng nội bộ (LAN) và kết nối Internet băng thông rộng; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước được trang bị máy tính phục vụ công việc tại cấp tỉnh đạt 98%, cấp huyện đạt 91%, cấp xã đạt 88%. Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đã được triển khai tại 63 điểm; Mạng WAN tỉnh Hòa Bình đã được triển khai, kết nối tại 33 điểm trên cơ sở mạng truyền số liệu chuyên dùng. Ngoài ra, một số Sở, ngành (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) có Trung tâm dữ liệu nhỏ có từ 03- 10 máy chủ để cài đặt các phầm mềm, CSDL chuyên ngành.

Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận trong 9 tháng đầu năm 2023 là 281.165 hồ sơ đang giải quyết là 12.586 hồ sơ, đã giải quyết 268.579 hồ sơ (Trong đó: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tiếp nhận 76.148 hồ sơ, đang giải quyết 9.365 hồ sơ, đã giải quyết 66.783 hồ sơ; Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã: Tiếp nhận 205.017 hồ sơ, đang giải quyết 3.221 hồ sơ, đã giải quyết 201.796 hồ sơ); Dịch vụ công trực tuyến đã tiếp nhận  269.524 hồ sơ (Trong đó: Tại cấp tỉnh: Tiếp nhận 60.623 hồ sơ; Tại cấp huyện, cấp xã: Tiếp nhận 199.251 hồ sơ). Theo dõi trên cổng dịch vụ công tỉnh Hòa Bình, số hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh thanh toán trực tuyến là 225.111 hồ sơ (Trong đó: Tại cấp tỉnh: số hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh thanh toán trực tuyến là 8.425 hồ sơ; Tại cấp huyện, cấp xã: số hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh thanh toán trực tuyến là 99.022 hồ sơ).

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) được duy trì hoạt động ổn định phục vụ kết nối, liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Đến thời điểm hiện tại đã kết nối chính thức được 09/17 hệ thống thông tin, CSDL (Lý lịch tư pháp; Đăng ký kinh doanh; Hộ tịch; Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; Bảo hiểm xã hội; Danh mục dùng chung; CSDLQG về văn bản quy phạm pháp luật; Thanh toán dịch vụ công; Hệ thống mã bưu chính VpostCode) và 08/17 hệ thống đang thực hiện kết nối thử nghiệm. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP): tỉnh Hòa Bình đã kết nối chính thức được 4/4 hệ thống (Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp).

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị đang triển khai bước đầu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, tạo tiền đề cho chuyển đổi số đem lại những hiệu ứng tích cực. Ngành y tế đưa vào sử dụng sổ sức khỏe điện tử, phần mềm về quản lý F0 tại nhà, các ứng dụng về quản lý dịch tễ, khai báo y tế, nền tảng tiêm chủng trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong lĩnh vực giáo dục, đang triển khai nhiều công nghệ mới phục vụ giảng dạy như phần mềm quản lý thư viện, phần mềm thiết kế bài giảng điện tử Elearning, phần mềm quản lý ngân hàng đề thi… Trong lĩnh vực giao thông vận tải, tỉnh đã đưa vào vận hành hệ thống camera thông minh giám sát giao thông…/.