DetailController

Cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2024

15/04/2024 15:27
Ngày 11/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 642/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Theo đó, giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2024 là 2.017 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Cấp tỉnh: 1.128 chỉ tiêu.

Cấp huyện: 889 chỉ tiêu.

Giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chỉ tiêu được giao chủ động xây dựng phương án sử dụng biên chế, điều chỉnh chỉ tiêu kịp thời cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện kế hoạch biên chế năm 2024. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện biên chế theo định kỳ hàng quý vào thời điểm trước ngày 20 tháng cuối cùng của mỗi quý qua Sở Nội vụ.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch biên chế của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.