DetailController

CNTT và Viễn Thông

Ứng dụng có hiệu quả đề án tin học hoá hoạt động của các cơ quan

24/03/2011 00:00
Trong những năm qua công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Đảng được huyện uỷ Mai Châu triển khai sâu rộng, tạo được bước chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động. Góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp uỷ và cơ quan Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.
Hình minh họa

Tổng số thiết bị tin học được đầu tư từ Đề án 47 và đề án 06 là 25 máy gồm 3 máy chủ và 22 máy trạm. Dưới sự lãnh đạo của Ban chỉ đạo CNTT huyện, mạng tin học của cơ quan Huyện uỷ đã đi vào hoạt động đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật, góp phần hoàn thành tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tham mưu cho cấp uỷ địa phương. Đến nay trình độ sử dụng CNTT của cán bộ, công chức trong cơ quan được nâng lên rõ rệt. 100% cán bộ, chuyên viên, nhân viên của cơ quan đều ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn. Kết nối mạng nội bộ trong cơ quan với mạng diện rộng của tỉnh đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt giúp cho công tác tra cứu, trao đổi thông tin nhanh và hiệu quả, an toàn, bí mật. Nhờ sử dụng phần mềm Lotus Notes nên quy trình xử lý văn bản nhanh, kịp thời, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao. Đã hoàn thành công tác cập nhật văn kiện Đảng, nhập mục lục hồ sơ và đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả, cụ thể đã nhập được 5.856 văn bản với 10.587 trang và đã sao lưu, bảo quản đúng quy trình kỹ thuật. Tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên, phục vụ tốt công tác đổi thẻ, nhập phiếu Đảng viên và hồ sơ lưu trữ để đảm bảo đồng bộ với mạng của tỉnh. Quy trình xử lý, trao đổi, khai thác, tra cứu dữ liệu trên hệ thống mạng LAN và kết nối với mạng diện rộng từ huyện lên tỉnh thông suốt đảm bảo truyền tin nhanh và hiệu quả.

Có thể nói, đề án ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng đã đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng ở huyện Mai Châu. Tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, từng bước thay đổi phong cách và lề lối làm việc trong các cơ quan Đảng.