DetailController

Chính trị

UBND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri lĩnh vực Công Thương

26/03/2024 16:30
Thực hiện báo cáo số 322/BC-ĐĐBQH ngày 27/10/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình về tổng hợp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, trả lời theo thẩm quyền những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Về lĩnh vực Công Thương có 02 ý kiến.

Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương sớm hoàn thiện hồ sơ và trình UBND tỉnh chấp thuận phương án thay đổi thiết kế công trình Di chuyển ĐZ 35 kV lộ 372 E10.1 (đoạn tuyến qua khu đổ thải mở rộng Nhà máy thủy điện Hòa Bình) để hoàn thiện hồ sơ GPMB và nghiệm thu bàn giao công trình (Cử tri Công ty Điện lực Hòa Bình)

UBND tỉnh trả lời: Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ hạng mục đường điện 35kV lộ 372E10.1 do Công ty Điện lực Hòa Bình quản lý, phục vụ công tác GPMB dự án: Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng tại Quyết định số 2888/QĐ-UBND.

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện di chuyển đường dây 35kV lộ 372E10.1 do vướng mắc về công tác GPMB nên không thể triển khai thực hiện theo thiết kế và hướng tuyến đã được phê duyệt, Công ty Điện lực Hòa Bình đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng điện) lập phương án điều chỉnh hướng tuyến và thiết kế, trên cơ sở phương án điều chỉnh hướng tuyến và thiết kế do đơn vị tư vấn lập (đã thay đổi kết cấu công trình so với thiết kế đã được phê duyệt).

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Công ty Điện Lực Hòa Bình khẩn trương làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan để được hướng dẫn, hoàn thiện các trình tự, thủ tục đảm bảo theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cử tri đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, phòng chống tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại (Cử tri Cục Quản lý thị trường)

UBND tỉnh trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các sở, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng tại tỉnh trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định (công văn số 10303/VPUBND-THNV ngày 21/11/2023 của Văn phòng UBND tỉnh).