DetailController

CNTT và Viễn Thông

Tuyên truyền chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện TTHC và rà soát, làm sạch dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

05/06/2024 16:30
Thực hiện Công văn số 815/UBND-NVK ngày 03/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, ngày 04/6/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 986/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện TTHC và rà soát, làm sạch dữ liệu trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Theo đó Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền: Nội dung Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, đặc biệt nhấn mạnh việc khuyến khích, chủ động thực hiện chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh và các Hệ thống có liên quan giải quyết TTHC sang VneID trước ngày 01/7/2024 theo quy định. Công tác triển khai thực hiện việc chuyển đổi tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia sang VneID tại địa phương.

Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương; tin, bài, phóng sự chuyên đề; tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về các nội dung liên quan.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố dành thời lượng phù hợp để đăng tải các tin, bài; phát sóng về các buổi giao lưu, tọa đàm, chương trình phóng sự có nội dung liên quan trên hệ thống truyền thanh và tiếp sóng các chương trình truyền hình có nội dung liên quan. Tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rơi, thông báo trên bảng tin tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, nơi tập trung đông dân cư.

Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền về các nội dung liên quan trên hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở tổ chức hoạt động tuyên truyền miệng theo chuyên đề; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, chương trình giáo dục, sức khỏe.

 Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau thông qua các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan: Băng rôn, khẩu hiệu; cờ phướn; pano, áp phích; trang trí khánh tiết phục vụ các hoạt động kỷ niệm; giăng đèn, kết hoa tại các khu vực trung tâm, các huyện, thành phố. Tuyên truyền lưu động: thông qua hệ thống xe loa, triển lãm lưu động, hệ thống truyền thanh cơ sở.

Thời gian tuyên truyền: Từ nay đến hết tháng 7/2024./.