DetailController

CNTT và Viễn Thông

Triển khai xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

17/04/2023 17:30
Ngày 14/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 515/UBND-NVK về việc triển khai xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Phổ biến, quán triệt, triển khai các nội dung tại Kế hoạch số 01-KH/BCĐDVK, ngày 10/3/2023 và Hướng dẫn số 01-HD/BCĐDVK ngày 13/3/2023 của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” (gọi tắt là Mô hình) đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo thực hiện thí điểm và ra mắt Mô hình cấp tỉnh, tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, đảm bảo quy trình, đúng tiến độ trong quý II năm 2023.

Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Mô hình phù hợp với khả năng ngân sách và hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán theo quy định.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hòa Bình đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về triển khai, thực hiện Mô hình, nêu gương những đơn vị, cá nhân có nhiều cách làm hay, sáng tạo, các gương điển hình trong thực hiện Mô hình để tạo sức lan tỏa sâu rộng; đồng thời cũng phản ánh những đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc.

 Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo, thực hiện thí điểm và ra mắt Mô hình cấp huyện tại Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi; Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Phương Lâm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện thí điểm và ra mắt Mô hình cấp xã đảm bảo quy trình, đúng tiến độ trong quý II năm 2023.

Sở Nội vụ theo dõi các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo trên; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.