DetailController

Giáo dục

Triển khai thực hiện Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường giai đoạn 2018 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh

12/03/2024 17:07
Ngày 08/3, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 613/KH-SGD&ĐT về Thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường giai đoạn 2018 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong đó, Kế hoạch nêu rõ việc thực hiện Đề án tiếng Mường phải gắn với tình hình thực tiễn của hoạt động dạy và học tiếng dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đảm bảo chất lượng, chủ động, tiết kiệm, hiệu quả.

Thông qua kế hoạch nhằm tiếp tục hoàn thiện chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc Mường trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tài liệu tiếng Mường (tài liệu dạy thực nghiệm) cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và đặc biệt là bảo tồn tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mường.

Đánh giá tài liệu tiếng Mường (tài liệu dạy thực nghiệm) cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp sau khi hoàn thiện việc biên soạn tài liệu, đảm bảo tính liên thông trong thực hiện chương trình giáo dục.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc Mường cho các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên các cấp học sử dụng tiếng nói, chữ viết dân tộc Mường, có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Mường; hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán của người dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nói riêng và của dân tộc Mường nói chung; Trang bị những kiến thức, kỹ năng, phương pháp dạy tiếng dân tộc Mường để giáo viên có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc Mường cho học sinh, sinh viên và học viên.

Các nội dung thực hiện gồm có: Tổ chức Hội thảo thí điểm đánh giá tài liệu tiếng Mường cho học sinh các cơ sở GDPT, GDTX; Triển khai Hội thảo thí điểm đánh giá tài liệu tiếng Mường cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp và sinh viên trường CĐSP Hòa Bình; Tham mưu bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động chuyên môn của Đề án; Kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Đề án./.