DetailController

Thủy sản

Triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

09/11/2022 00:00
Ngày 7/11/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 212/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Phát huy tiềm năng mặt nước Hồ Hòa Bình để tiến hành nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao

Mục đích của việc thực hiện Chương trình nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 phù hợp với Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát triển nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nuôi trồng thủy sản; đáp ứng được các yêu cầu của thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030 sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 14 nghìn tấn/năm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Trong đó, sẽ tập trung vào việc sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản. Phấn đấu xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đầu tư công nghệ mới ở Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh để hàng năm sản xuất 1 - 2 tấn cá hậu bị cung cấp cho các trại cá giống trong tỉnh, trực tiếp sản xuất từ 100 - 150 triệu cá bột cho các cơ sở nuôi thành cá giống đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân trong và ngoài tỉnh. Chọn lọc, bổ sung, thay thế đàn cá bố mẹ hiện có của Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh, nhập đàn cá bố mẹ các loài nuôi mới, đảm bảo chất lượng đàn cá bố mẹ phục vụ sản xuất giống thủy sản.

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong bảo quản gen, nhân giống thuỷ sản nhằm bảo tồn và phát triển các giống loài thuỷ sản bản địa, đặc hữu, có nguy cơ tuyệt chủng, có giá trị khoa học, kinh tế cao. Tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, quy trình sản xuất giống các loài cá truyền thống, cá cảnh và một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương.

Phát triển nuôi trồng thủy sản các đối tượng thủy sản nuôi chủ lực của tỉnh, có giá trị kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Khai thác hiệu quả diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ao, hồ chứa thủy lợi, hồ chứa thủy điện và trên sông. Phát triển nghề nuôi cá hồ chứa, nuôi lồng bè an toàn, bền vững. Hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung nhằm sản xuất hàng hóa lớn, cung cấp nguyên liệu phục vụ chế biến, tiêu dùng và xuất khẩu; hình thành các chuỗi sản xuất liên kết gia tăng giá trị sản phẩm thủy sản nuôi.

Xây dựng, cũng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản; tăng số lượng doanh nghiệp sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn VietGAP, thủy sản hữu cơ.

Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản, các biện pháp giảm thiểu rủi ro, thiệt hại trong sản xuất thủy sản do biến đổi khí hậu, thiên tai.

Tận dụng diện tích mặt nước các thủy vực sông, hồ chứa thủy lợi, hồ chứa thủy điện, ao, hồ để đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản. Giảm dần diện tích nuôi cá truyền thống, tăng diện tích các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế, cá nước lạnh, diện tích ương san cá giống. Tăng diện tích nuôi thâm canh, bán thâm canh nhằm gia tăng năng suất, sản lượng tạo ra sản lượng hàng hóa lớn. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành thuỷ sản đạt mức 6,5%/năm. Diện tích nuôi trồng thủy sản ao, hồ nhỏ là 1.900 ha, đạt sản lượng 5.057 tấn/năm. Nuôi trồng thủy sản lồng bè là 7.250 lồng, đạt sản lượng 7.348 tấn/năm. Nuôi trồng thủy sản hồ chứa là 1.100 ha, đạt sản lượng 1.980 tấn/năm.

Phát triển các loại hình nuôi trồng thủy sản tại ao, hồ nhỏ, nuôi cá hồ chứa, nuôi thủy sản ruộng trũng, nuôi cá nước lạnh trong lồng, bể, ao./.