DetailController

CNTT và Viễn Thông

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2024

27/05/2024 16:30
Nhằm đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động tuân thủ, bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông nói chung và phòng chống lừa đảo trực tuyến nói riêng trên địa bàn tỉnh. Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 769/UBND-NVK về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Các sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, hoặc để xảy ra mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật Nhà nước. Căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp để phổ biến, quán triệt các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; tuyên truyền, hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị hiểu và nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. Rà soát, trình phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Đối với hệ thống thông tin đã phê duyệt cấp độ an toàn thông tin hoàn thành việc khai báo, cập nhật thông tin của các hệ thống thông tin đã phê duyệt cấp độ an toàn thông tin trên nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ trước ngày 31/5/2024. Đối với hệ thống thông tin chuẩn bị xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ/phê duyệt cấp độ an toàn thông tin: hoàn thành việc phân loại, xác định và phê duyệt cấp độ an toàn đối với 100% hệ thống thông tin đang vận hành thuộc phạm vi quản lý chậm nhất trong tháng 9/2024. Kiểm tra, đánh giá an toàn Hệ thống thông tin định kỳ theo quy định tại Điều 20 Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ cho tối thiểu 80% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; yêu cầu 100% hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ theo quy định (hàng năm đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 và cấp độ 4; 06 tháng đối với hệ thống thông tin cấp độ 5). Rà soát danh sách các website (.gov.vn) trên địa bàn tỉnh bao gồm cả các sub domain để tiến hành đánh giá an toàn thông tin định kỳ và triển khai gán nhãn tín nhiệm mạng cho các website.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc triển khai đồng bộ, toàn diện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, trọng tâm là bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Tổ chức thực thi hiệu quả, thực chất, thường xuyên, liên tục công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, đặc biệt là nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và duy trì liên tục, ổn định kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC). Thẩm định, phê duyệt hoặc cho ý kiến về mặt chuyên môn đối với hồ sơ đề xuất cấp độ theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Thường xuyên cập nhật thông tin, tiếp nhận cảnh báo của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) để kịp thời triển khai tuyên truyền tới người sử dụng khi có những vấn đề an toàn thông tin, hình thức tấn công mạng mới phát sinh. Tổ chức tối thiểu 01 cuộc diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng trong năm 2024. Trong đó, đảm bảo có tổ chức diễn tập thực chiến cho các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và các doanh nghiệp khác có liên quan trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Công an tỉnh tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà soát, phân loại, lập hồ sơ, trình phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn thông tin đối với 100% hệ thống thông tin đang vận hành tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền; triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt; Triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng và ứng cứu sự cố theo chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp thẩm định đối với hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin đang vận hành tại các cơ quan, đơn vị. Rà soát, phát hiện, điều tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin, kiểm tra, đánh giá an toàn Hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương quản lý, sử dụng kinh phí được giao theo quy định./.