DetailController

CNTT và Viễn Thông

Triển khai Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

03/05/2024 16:30
Ngày 02/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3622/VPUBND-VNK về việc triển khai Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Theo đó, ngày 26/4/2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 668/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Mục đích nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Xác định nhiệm vụvà giao cho các đơn vị cụ thể; thực hiện tốt vai tròcủa Bộ Thông tin và Truyền thông trong chủ trì, hướng dẫn, điều phối triển khai Chiến lượcnhằm nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng quốc gia,hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin mạng.

Chiến lược đề ra mục tiêu theo các năm, cụ thể như sau:

Duy trì thứ hạng về Chỉ số an toàn, an ninh  mạng  theo  đánh  giá  của  Liên minh Viễn thông quốc tế (Chỉ số GCI): Năm 2024 đạt thứ hạng 25-30, năm 2025 đạt 25-30.

Tỷ lệ người sử dụng Internet có cơ hội tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng: Năm 2024 đạt 70%, năm 2025 đạt 80%.

Số lượng sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trọng điểm, chiếm lĩnh thị trường trong nước, có khả năng cạnh tranh quốc tế: Năm 2024 đạt 03 sản phẩm, năm 2025 đạt 04-04 sản phẩm.

Tốc  độ  tăng  trưởng  doanh  thu  thị trường an toàn  thông  tin mạng hàng năm: Năm 2024 đạt 20-30%, năm 2025 đạt 20-30%.

Yêu cầu đề ra bảo đảm kịp thời, đồng bộ, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp liên quan được giao tại Chiến lược. Xác định rõ các công việc, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, lộ trình thực hiện đảm bảo tính khả thi. Phân công trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ./.