DetailController

Chính trị

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

24/04/2024 16:30
Ngày 23/4, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 223-KH/ĐUK về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đảng bộ. Nội dung sinh hoạt bao gồm:

Tuyên truyền, giáo dục thông điệp bài viết của Tổng Bí Thư về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua.

Nghiên cứu thông điệp bài viết của Tổng Bí Thư về đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Yêu cầu về hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề trong cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc.

Cập nhật nội dung bài viết vào các Chuyên đề có liên quan trong chương trình bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới và các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm nghiên cứu về chủ đề và nội dung bài viết; các nội dung định hướng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục theo Kế hoạch này.

Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các Trang Thông tin điện tử, các trang Panpage của cơ quan, đơn vị.

Đối tượng: Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc.

Thời gian: Thời gian triển khai tổ chức thực hiện kể từ ngày ban hành Kế hoạch này.

Việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng cần được coi là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng hằng năm, đặc biệt là hai mốc quan trọng kỷ niệm 95 năm, 100 năm ngày thành lập Đảng, các dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh mùng 2/9,…

ĐUK giao các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc:

Tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức như: Hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu,… để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng nhằm bồi đắp niềm tin, lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là thế hệ trẻ, chú trọng tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Chủ động báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Ban Thường vụ Đảng ủy (gắn với báo cáo hằng tháng) theo quy định.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy: Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung cốt lõi của bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người lao động trong  đảng bộ. Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử cách mạng của Đảng và đấu tranh, phản bác hiệu quả các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động.

Bám sát chỉ đạo, định hướng của cấp trên để cung cấp tài liệu tuyên truyền về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cán bộ, đảng viên vàngười lao động; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng, phản hồi của dư luận xã hội. Đồng thời, tóm tắt, đưa nội dung bài viết vào nội dung chuyên đề có liên quan trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng bộ.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thông tin, truyền thông, các cơ quan Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình phối hợp tuyên truyền trên chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền sâu rộng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ động theo dõi, đôn đốc việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp trên theo quy định./.