DetailController

Thủy sản

Triển khai công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2024

28/02/2024 16:30
Ngày 28/02/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1625/VPUBND-KTN về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2024.

Theo đó, ngày 27/02/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1321/BNN-KN về việc công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2024. Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tiến tới việc chấm dứt tình trạng trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, tình trạng xâm phạm các khu bảo tồn biển.

Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung của Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/01/2024.

Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân, tạo sự thay đổi trong nhận thức về vị trí và vai trò của công tác bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đối với toàn xã hội với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với văn hóa của từng địa phương; đưa một số nội dung về bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản vào trường học.  

Triển khai thực hiện điều tra nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ, vùng lộng và vùng nội đồng; thực hiện điều tra nghề cá thương phẩm để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, qui hoạch, qui định về quản lý bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Tổ chức thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định tại Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;  xây dựng và thực hiện Đề án phát triển đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phát triển, nhân rộng các mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã triển khai và đạt hiệu quả tốt.

Thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác với Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh trong công tác phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản; huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái biển quan trọng như rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, thả rạn nhân tạo. Nghiên cứu sinh sản nhân tạo các loài bản địa, loài nguy cấp quí hiếm; tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản trong các khu bảo tồn biển, các thủy vực. Tổ chức triển khai các quy định về quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm như: xác nhận nguồn gốc khai thác từ tự nhiên, nguồn gốc từ nuôi trồng thủy sản; thả giống tái tạo nguồn lợi đối với các loài được nghiên cứu nhân nuôi thành công theo quy định; công tác cứu hộ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

Tăng cường năng lực cho hệ thống thanh tra chuyên ngành, lực lượng kiểm ngư; tập trung thanh tra, kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn biển; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 01/11/2021 của Thủ tướng Chính Phủ.

Ưu tiên bố trí đủ kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đặt biệt kinh phí, biên chế, nhà làm việc, tàu tuần tra, cơ sở vật chất cho các khu bảo tồn biển để triển khai các hoạt động quản lý hiệu quả, thực thi pháp luật tại các khu bảo tồn biển.

Căn cứ nội dung trên, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu thực hiện; báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND theo quy định./.