DetailController

Chính trị

Toàn tỉnh hiện có trên 70 nghìn đảng viên

02/04/2024 16:30
Tính đến ngày 31/12/2023, toàn Đảng bộ tỉnh có 70.045 đảng viên, trong đó: Chính thức là 67.666 đảng viên, dự bị là 2.379 đảng viên.
Xây dựng đội ngũ đảng viên luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động ở cơ sở

Từ năm 2011 đến nay, công tác phát triển đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng, quan tâm, xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, XVI, XVII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các Kế hoạch, Chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phát triến đảng viên. Theo đó, cấp ủy các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ trong công tác phát triển đảng viên như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục; tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Việc kết nạp đảng viên được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục; chất lượng đảng viên được nâng lên, số lượng đảng viên cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả, từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ tỉnh kết nạp được 27.012 đảng viên mới; có 1.411/1.482 Trưởng Thôn, xóm, bản, tổ dân phổ là đảng viên (chiếm 95,21%). Hầu hết đảng viên mới kết nạp đều có ý chí rèn luyện, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đang thường xuyên quan tâm. Để tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là đội ngũ đảng viên ở cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và lãnh đạo triên khai có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 5/11/2014 về tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý đảng viên ở cơ sở. Nhờ đó, đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Phần lớn đảng viên vững vàng về chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Trình độ, năng lực của đội ngũ đảng viên được nâng lên, đã và đang tạo nên lớp đảng viên có tư duy năng động, sáng tạo, thích ứng với yêu cầu sự nghiệp đổi mới. Đặc biệt, nhiều cấp ủy và tố chức Đảng đã tích cực, chủ động cụ thế hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp về giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phân công công tác và quản lý đảng viên, sàng lọc, phân loại đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh./.