DetailController

Trồng trọt

Tổ chức Phong trào thi đua “Đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu nông sản chủ lực của tỉnh Hòa Bình” giai đoạn 2024 - 2030

13/05/2024 14:58
Ngày 10/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND Tổ chức Phong trào thi đua “Đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu nông sản chủ lực của tỉnh Hòa Bình” giai đoạn 2024 - 2030.

Mục đích là phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam, khai mở các thị trường, lĩnh vực mới, có tiềm năng, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Phát triển sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm gắn với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, phát triển nền sản xuất xanh, sạch, bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phù hợp với quy mô, trình độ phát triển sản xuất, kinh doanh; phát huy giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Phát triển thị trường, thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực và lợi thế của tỉnh, tham gia vào chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu. Nâng cao chất lượng, giá trị nông sản xuất khẩu, đáp ứng quy định của các thị trường nhập khẩu và thị hiếu người tiêu dùng; đồng thời đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu nhằm tăng tính cạnh tranh của hàng hóa, giảm thiểu rủi ro. Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh trên thị trường quốc tế. Góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đối tượng thi đua: Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội cấp tỉnh; các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các phòng, ban thuộc Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức; các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trong tỉnh.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.

Giai đoạn 1 từ năm 2024 - 2026: Tổ chức phát động phong trào thi đua, ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua trong Quý II năm 2024; hướng dẫn khen thưởng sơ kết phong trào thi đua. Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quý IV năm 2026 để triển khai giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2 từ năm 2026 - 2030: Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 1; tiếp tục triển khai giai đoạn 2 hướng dẫn khen thưởng tổng kết phong trào thi đua và tổng kết vào quý IV năm 2030.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh căn cứ các nội dung của Kế hoạch này, ban hành văn bản triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo có hiệu quả phong trào thi đua. Có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung phong trào thi đua; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua và kết quả thực hiện phong trào thi đua. Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào thi đua trước ngày 01/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn triển khai Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua; tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua. Xây dựng, ban hành Hướng dẫn khen thưởng hàng năm và khen thưởng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phát hiện, công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở và lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến cấp tỉnh. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phát hiện, đề nghị công nhận, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cơ quan truyền thông của tỉnh và của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh mở các chuyên trang chuyên mục, tăng cường thời lượng để thường xuyên tuyên truyền quá trình tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện phong trào thi đua tại Kế hoạch này. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội cấp tỉnh: Tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua; phát hiện, giới thiệu để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phạm vi toàn tỉnh./.