DetailController

Tin từ các đơn vị

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

04/10/2023 16:52
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh từ năm 2013 đến 2018 có 236 tổ chức cơ sở Hội; từ năm 2019 đến nay sau sáp nhập số tổ chức cơ sở Hội giảm xuống còn 171 với 146.658 hội viên, 1.509 chi hội, 4.042 tổ hội. Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ tỉnh Hoà Bình luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, lao động sản xuất và xây dựng đời sống ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chủ động tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các hoạt động xã hội, qua đó ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được nhận đỡ đầu tại Chương trình “Mẹ đỡ đầu – Lan toả yêu thương”

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của công tác phụ nữ đã có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các cấp Hội phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát, phản biện xã hội; đảm nhiệm một số nhiệm vụ trong chương trình phát triển kinh tế. Định kỳ hằng năm, cấp ủy chủ trì và tổ chức đối thoại trực tiếp với phụ nữ nhằm đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phụ nữ trong tình hình mới, những vấn đề về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết những khó khăn, vướng mắc của hội viên phụ nữ. Đến nay toàn tỉnh đã tổ chức được 165 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ với 14.185 Hội viên Hội phụ nữ và Nhân dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp đã phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình. Tổ chức các hoạt động giáo dục gia đình, nâng cao kỹ năng quản lý, giáo dục gia đình cho phụ nữ; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phấn đấu thực hiện gia đình 5 không, 3 sạch; tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tích cực tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chính sách bình đẳng giới, duy trì hoạt động phản biện xã hội. Tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy tổ chức; kịp thời kiện toàn củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội, đa dạng các hình thức, phương thức tập hợp thu hút hội viên; xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Công tác phát triển hội viên được các cấp hội chú trọng. Hiện nay, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 83%; toàn tỉnh có 171 tổ chức cơ sở hội với 1.857 cán bộ Hội cơ sở. Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cấp hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời củng cố các tổ chức hội yếu kém; phát động và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến; chất lượng tổ chức hội, cán bộ, hội viên ngày càng được nâng lên. Trong vòng 05 năm, Hội phụ nữ các cấp đã phối hợp tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ cho 1.857 lượt cán bộ hội.

Đến nay toàn tỉnh đã tổ chức được 165 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ với 14.185 Hội viên Hội phụ nữ và Nhân dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp đã phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình. Các cấp Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; sáng tạo trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền về chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững của tỉnh. Tổ chức các hoạt động giáo dục gia đình, nâng cao kỹ năng quản lý, giáo dục gia đình cho phụ nữ; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phấn đấu thực hiện gia đình 5 không, 3 sạch; tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tích cực tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chính sách bình đẳng giới, duy trì hoạt động phản biện xã hội. Hiện nay, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 83%; toàn tỉnh có 171 tổ chức cơ sở hội với 1.857 cán bộ Hội cơ sở. Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cấp hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời củng cố các tổ chức hội yếu kém; phát động và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến; chất lượng tổ chức hội, cán bộ, hội viên ngày càng được nâng lên. Trong 5 năm, Hội phụ nữ các cấp đã phối hợp tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ cho 1.857 lượt cán bộ hội./.