DetailController

CNTT và Viễn Thông

Thực hiện phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển

13/12/2023 16:03
Ngày 13/12, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 11048/VPUBND-NVK về việc thực hiện Quyết định số 2158/QĐBTTTT ngày 07/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, ngày 12/12/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Quyết định số 2158/QĐ-BTTTT ngày 07/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Đề án nhằm cung cấp công cụ đo lường, xác định và theo dõi mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, so sánh giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành. Giúp doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số theo các tiêu chí định tính làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi số phù hợp. Tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu về chuyển đối số doanh nghiệp giúp các cơ quan chức năng có cơ sở đưa ra kế hoạch và giải pháp phù hợp để quản lý và thúc đẩy quá trình chuyến đổi số doanh nghiệp nói chung, phát triền kinh tế số. Tìm ra nhũng điển hình thực tiễn về chuyển đổi số trong doanh nghiệp để làm bài học kinh nghiệm hoặc nhân rộng trên cả nước.

Phạm vi và đối tượng áp dụng Bộ chỉ số DBI gồm 02 Bộ chỉ số thành phần: Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đối số doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn. Khuyến khích các doanh nghiệp quy mô vừa có thế sử dụng Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn để đánh giá, từ đó có góc nhìn sâu hơn để thực hiện chuyển đổi số, hướng tới trở thành doanh nghiệp lớn.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trục thuộc Trung ương tổ chức thông tin, truyền thông, tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý về Bộ chỉ số DBI và Cổng DBI. Đôn đốc, thúc đẩy doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng DBI của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm căn cứ đánh giá hiệu quả chuyển đổi số và có kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số phù hợp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đinh Công Sứ giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định trên của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định; đề xuất (nếu có), báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.