DetailController

Tin từ các đơn vị

Thực hiện cứng hóa trên 940km đường giao thông nông thôn trong 3 năm 2021- 2023

16/04/2024 16:30
Theo phê duyệt Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, trong giai đoạn này toàn tỉnh sẽ thực hiện cứng hóa 1.202 km đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh bằng hình thức lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Đường giao thông nông thôn xã Tu Lý, huyện Đà Bắc

Thực hiện Đề án, năm 2021 toàn tỉnh cứng hóa bằng bê tông xi măng và đá dăm láng nhựa được 223,86 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí là 693.883 triệu đồng; Năm 2022, toàn tỉnh đã thực hiện cứng hóa bằng bê tông xi măng và đá dăm láng nhựa năm 2022 là 338,38 km với tổng kinh phí là 1.292.734 triệu đồng; năm 2023 toàn tỉnh cứng hóa bằng bê tông xi măng và đá dăm láng nhựa được 382,57 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí là 1.154.404 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thời gian qua Sở Giao thông vận tải cũng thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2025 nhằm mục tiêu đảm bảo các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh được quan tâm, bảo dưỡng thường xuyên duy trì khả năng khai thác phục vụ giao thông vận tải an toàn, thông suốt./.