DetailController

Giáo dục

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

27/04/2020 00:00
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 658/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Theo đó, thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 164/TBVPCP ngày 23/4/2020 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước, các khu vực, địa phương lân cận và trên địa bàn tỉnh; để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Bộ Y tế và của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch Covid19, trong đó tập trung chủ yếu vào một số nội dung nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt việc giãn cách xã hội hợp lý để đảm bảo giải pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Người dân chỉ nên ra khỏi nhà khi có công việc thật cần thiết; thực hiện đầy đủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ đúng khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người, tránh tiếp xúc gần; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; tăng cường tự bảo vệ sức khỏe bản thân; thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là người cao tuổi, có bệnh nền. Người có dấu hiệu ốm, sốt nên ở nhà, không đến công sở, cơ quan, trường học, nơi công cộng, phải liên hệ với bệnh viện, bác sỹ để được tư vấn và thực hiện theo hướng dẫn của bác sỹ.

2. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu được tiếp tục hoạt động trở lại bình thường từ ngày 24/4/2020; Yêu cầu Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa khi hoạt động trở lại phải tuân thủ đầy đủ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở của mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho khách hàng, nhân viên và người lao động theo quy định; trong đó, tập trung thực hiện một số yêu cầu sau:

- Phải chuẩn bị đủ dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay cho khách hàng; yêu cầu khách hàng phải đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu giữa người với người trong khu vực và phạm vi quản lý của cơ sở mình theo quy định.

- Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa (Trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở dịch vụ ăn uống…) và các điểm kinh doanh dịch vụ khác thu hút đông người phải có phương án hoạt động, tổ chức sắp xếp, bố trí hợp lý để đảm bảo không tập trung số lượng người quá đông tại một thời điểm trong thời gian phòng chống dịch.

- Thực hiện đeo khẩu trang đầy đủ, hợp lý theo quy định.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên đối với trang thiết bị, đồ dùng tại cơ sở kinh doanh, khu vực kinh doanh theo quy định.

- Giữ mối liên hệ với cơ quan y tế, chính quyền địa phương để kịp thời cung cấp thông tin, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch theo quy định.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Sở, Ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa, các cơ sở sản xuất, các nhà máy, công xưởng, các khu, cụm công nghiệp…trên địa bàn và thuộc phạm vi quản lý; kiên quyết đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

3. Đối với lĩnh vực giao thông vận tải:

Giao Sở Giao thông Vận tải chủ động xây dựng phương án, biểu đồ chạy xe theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giao thông Vận tải và các quy định khác có liên quan về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

Giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và xã hội, Y tế căn cứ chức năng nhiệm vụ và các quy định, hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan ngành dọc cấp trên và của tỉnh để chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án đưa học sinh, sinh viên trở lại trường để học tập theo đúng quy định; trong đó, đặc biệt quan tâm, lưu ý tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch trước và trong quá trình học sinh trở lại học tập nhằm đảm bảo an toàn về mọi mặt cho học sinh, sinh viên, đội ngũ giáo viên và nhân viên trong các nhà trường; đảm bảo tâm lý và tư tưởng yên tâm cho cả phụ huynh học sinh khi con em mình trở lại trường để học tập bình thường; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trực tuyến trên internet và trên truyền hình nhằm hỗ trợ, bổ sung kiến thức cho học sinh theo quy định; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định.

5. Dừng hoạt động tất cả các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 24/4/2020; Trường hợp cần thiết, căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, giao Công an tỉnh chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện cho phù hợp; đề xuất (nếu có), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc tiếp tục thiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch Covid-19; nâng cao hơn nữa ý thức cho người dân, tránh trường hợp chủ quan, lơ là khi đạt được những kết quả bước đầu trong công tác phòng chống dịch; thực hiện nêu tên trên phương tiện thông tin đại chúng các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa, cơ sở sản xuất…chưa chấp hành nghiêm, vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch; kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch theo quy định.

7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tại các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh; đề xuất (nếu có), báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, khẩn trương phối hợp, đẩy nhanh tiến độ rà soát và thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các nhóm đối tượng thuộc diện hỗ trợ và được thụ hưởng các chế độ chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; hạn chế tối đa việc hội họp, tập trung đông người, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

9. Sở Công thương thường xuyên theo dõi sát tình hình biến động giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu để đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo cung, cầu hàng hóa, thực hiện việc bình ổn giá (nếu cần thiết) trên địa bàn tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

10. Giao Sở Y tế (Cơ quan Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh) hướng dẫn thực hiện chi tiết biện pháp phòng, chống dịch trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định của Bộ Y tế phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch và quy định tại Công văn này; tổng hợp, đề xuất (nếu có), thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Y tế theo quy định./.