DetailController

Chính trị

Thông tin Kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

23/03/2023 17:30
Ngày 22/3/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tiến hành Kỳ họp thứ 17, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

I. XEM XÉT, KẾT LUẬN KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM VÀ ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THI HÀNH KỶ LUẬT ĐỐI VỚI ĐẢNG ỦY SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CÁC CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

1. Đối với Đảng ủy Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Giao thông vận tải (GTVT), UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Đảng ủy Sở GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện chưa nghiêm Quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy còn hạn chế, không kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, dẫn tới để nhiều đảng viên vi phạm quy định của Đảng và vi phạm pháp luật.

Những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025, bằng hình thức: Khiển trách.

2. Đối với các đồng chí đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý tại Sở GTVT

Sau khi xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý tại Sở GTVT; xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân của những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

2.1. Đồng chí Bùi Đức Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở

Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, đồng chí đã thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ đối với đảng ủy viên; trong lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chưa phát huy được hiệu quả tích cực, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý, để tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền vi phạm kỷ luật của Đảng và vi phạm pháp luật.

Với vai trò là người đứng đầu cơ quan, tổ chức đồng chí Bùi Đức Hậu chịu trách nhiệm liên đới về những khuyết điểm, vi phạm của chi bộ và cán bộ, đảng viên, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới. Xét nội dung, tính chất, mức độ tác hại, nguyên nhân, khuyết điểm, vi phạm, để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Đức Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT theo thẩm quyền.

2.2. Đồng chí Lê Ngọc Quản, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở GTVT

Với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, đồng chí chưa chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, nhất là việc kiểm tra, giám sát về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục đảng viên có lúc, có việc chưa đảm bảo chặt chẽ để nhiều đảng viên vi phạm quy định của Đảng và vi phạm pháp luật.

Đồng chí Lê Ngọc Quản chịu trách nhiệm cùng tập thể Đảng ủy về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong công tác kiểm tra, giám sát; việc quản lý, giáo dục đảng viên. Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Lê Ngọc Quản nhưng chưa đến mức phải xem xét kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Lê Ngọc Quản nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước cấp uỷ, tổ chức đảng.

2.3. Đồng chí Vũ Ngọc Sơn, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở GTVT

Với trách nhiệm là Đảng ủy viên được phân công phụ trách Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, đồng chí thực hiện chưa nghiêm Quy chế làm việc của Đảng ủy; chưa thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên được phân công theo dõi, do đó chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm phạm pháp luật của cán bộ, đảng viên và vi phạm kỷ luật đảng tại Chi bộ Trung tâmĐăng kiểm xe cơ giới.

Đồng chí Vũ Ngọc Sơn chịu trách nhiệm liên đới về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thực hiện quy chế làm việc, công tác kiểm tra, giám sát; công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Khuyết điểm vi phạm của đồng chí Vũ Ngọc Sơn chưa đến mức phải xem xét kỷ luật; UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Vũ Ngọc Sơn nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trước cấp uỷ, tổ chức đảng.

2.4. Đối với đồng chí Bùi Thị Hoà Bình, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở GTVT

Với trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí chịu trách nhiệm cùng với tập thể Đảng ủy về những hạn chế, khuyết điểm vi phạm của Đảng ủy Sở GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát.

Trách nhiệm là Phó Giám đốc sở được phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, đồng chí đã thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp lãnh đạo quản lý.

Đồng chí Bùi Thị Hoà Bình chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới. Xét nội dung, tính chất, mức độ tác hại, nguyên nhân vi phạm khuyết điểm, để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Thị Hoà Bình, Phó Giám đốc Sở GTVT bằng hình thức: Khiển trách.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG; KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Yên Thủy, Cao Phong; báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy, Cao Phong. Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng, còn một số khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện Yên Thủy, Cao Phong kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo, xây dựng kế hoạch khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo UBKT Tỉnh ủy kết quả khắc phục xong trước ngày 30/6/2023.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với đồng chí Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; bàn và thống nhất một số nội dung công tác khác./.