DetailController

Thời sự trong ngày

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc

19/04/2023 16:39
Ngày 18/4/2023, Văn Phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo Kết luận số 1588-TB/VPTU, về Kết luận của đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với BTV Huyện ủy Tân Lạc.

Thông báo nêu: Ngày 11/4/2023, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc về nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội năm 2023. Sau khi đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đường Ngòi Hoa - Quốc lộ 6; thăm Công ty may Hồ Gươm tại xã  Phong Phú; kiểm tra Dự án nhà máy dệt kim Supertex tại xã Thanh Hối; thăm mô hình trồng Bưởi đỏ tại xã Đông Lai, nghe Thường trực Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 và ý kiến phát biểu của các đại biểu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm của cấp ủy, chính quyền huyện Tân Lạc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; 3 tháng đầu năm 2023, với quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc huyện Tân Lạc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả tốt; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát và vận động quần chúng được tăng cường; vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể được nâng lên; việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị,... của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo theo đúng định hướng. Toàn huyện có 9/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15,7 tiêu chí/xã. Tỷ lệ đô thị hóa của huyện đạt 28,3%. Kinh tế tiếp tục có sự chuyển biến, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho Nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội; Phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Khai Hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023 với quy mô cấp tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đó là: Công tác giải phóng mặt bằng, thu ngân sách Nhà nước; hạ tầng giao thông, y tế; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, cải thiện dân sinh,...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Tân Lạc, các cơ quan, đơn vị có liên quan bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 05/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; Kết luận số 840-KL/TU, ngày 03/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2023, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp phục vụ việc sơ kết giữa nhiệm kỳ đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Lãnh đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các văn kiện của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 05/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 17/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,... 

Tập trung củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường bám sát cơ sở, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với những địa bàn phức tạp; chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn để lãnh đạo xử lý không để hình thành “Điểm nóng”, tạo môi trường an toàn, hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Lãnh đạo lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ khi có tình huống xảy ra. Làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Lãnh đạo tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, có giải pháp về phát triển kinh tế xã hội kết hợp với quốc phòng, để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh. Chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện, nhất là quy hoạch đô thị, quy hoạch du lịch, quy hoạch đất đai,... Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản; chú trọng công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; đầu tư nâng cấp lưới điện, đường giao thông; đẩy mạnh cải cách hành chính; công bố rộng rãi các dự án ưu tiên để kêu gọi đầu tư, thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực; tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương từ quỹ đất, thuế, phí đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, để tái đầu tư cho kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch gắn với thị trường tiêu thụ và phát triển du lịch; tăng cường quảng bá về hình ảnh các sản phẩm nông nghiệp (Bưởi đỏ, quýt Nam Sơn, rau su su,…) và các sản phẩm du lịch. Quan tâm các lĩnh vực văn hóa - xã hội, phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống lũ bão, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tổ chức tốt Lễ hội đánh cá suối và công bố xã Lỗ Sơn đạt chuẩn nông thôn mới,...

Yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các sở, ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 17/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện công tác cải tạo, tái canh các cây trồng nông sản thế mạnh của huyện; công tác thực hiện đầu tư triển khai xây dựng không gian văn hoá Mường tại xóm Lũy Ải, xã Phong Phú.

Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát Kế hoạch đầu tư công để bố trí nguồn vốn đầu tư công nhằm ưu tiên xây dựng các tuyến đường hỗ trợ phát triển kinh tế 3 xã vùng cao thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 17/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương trình Đề án xây dựng không gian văn hoá Mường tại xóm Lũy Ải, xã Phong Phú.

Cơ bản nhất trí với ý kiến của các ban, sở, ngành có liên quan đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị xác đáng thuộc thẩm quyền, phù hợp quy định của pháp luật./.