DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

01/03/2023 15:33
Ngày 28/02/2023, Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 1520 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị ngày 23/02/2023.

Theo đó, ngày 23/02/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho chủ trương đối với các nội dung theo chương trình công tác tháng 02 năm 2023. Sau khi nghe Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, trình bày các Tờ trình; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận như sau:

Tờ trình số 68/TTr-BCSĐ, ngày 14/02/2023 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt kế hoạch vốn từ nguồn Chính phủ vay về cho địa phương vay lại năm 2023. Đồng ý chủ trương phê duyệt kế hoạch vốn từ nguồn Chính phủ vay về cho địa phương vay lại năm 2023 (lần 01) như đề xuất của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 68/TTr-BCSĐ, ngày 14/02/2023. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hòa Bình theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu và Báo cáo thẩm tra của Văn phòng Tỉnh ủy (Báo cáo số 305-BC/VPTU, ngày 22/02/2023), hoàn thiện Báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hòa Bình theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trình Thường trực Tỉnh ủy ký, ban hành trước ngày 08/3/2023.

Tờ trình số 20-TTr/BCSĐ, ngày 14/02/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 17-Ctr/TU, ngày 31/01/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn thiện dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 17-Ctr/TU, ngày 31/01/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đảm bảo kịp thời gian trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thời gian trước ngày 10/03/2023./.