DetailController

Thủy sản

Thành lập Hội Nghề cá huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

07/06/2022 00:00
Ngày 6/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1081 về việc cho phép thành lập Hội Nghề cá huyện Đà Bắ, tỉnh Hòa Bình.
Những năm gần đây, nuôi cá lồng trở thành sinh kế bền vững của người dân vùng hồ huyện Đà Bắc,cho thu nhập khá và ổn định.

Theo quyết định, UBND tỉnh cho phép thành lập Hội Nghề cá huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi là Hội). Ban Vận động thành lập Hội có trách nhiệm tổ chức đại hội thành lập Hội trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

Hội Nghề cá huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giao Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội giúp thực hiện việc quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Hội Nghề cá huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

*Với lợi thế có 7.000 ha mặt nước hồ thủy điện, những năm qua, huyện Đà Bắc đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển ngành nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, góp phần giảm nghèo và làm giàu cho người dân, trong đó, tập trung phát triển mạnh ở các xã ven hồ như: Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong…Theo thống kê, năm 2021, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện khoảng 82 ha, tổng số lồng cá nuôi trên 1.900 lồng. Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản 1.300 tấn. Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tăng cường, hiện tượng sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản giảm đáng kể, không khai thác khu vực cá tập trung đến đẻ trứng vào mùa sinh sản và thả cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản. Đến nay, các xã vùng ven hồ Hòa Bình trong huyện duy trì, phát triển mạnh việc nuôi cá lồng, tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho cá. Đồng thời, tận dụng lợi thế sẵn có duy trì, mở rộng thêm quy mô để nghề nuôi trồng thủy sản của huyện ngày một phát triển.