DetailController

CNTT và Viễn Thông

Thành lập Đoàn kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành tại các Sở, Ban, Ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh

09/06/2023 16:30
Ngày 8/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1228/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành tại các Sở, Ban, Ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thành lập Đoàn kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành tại các Sở, Ban, Ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình gồm:

1. Trưởng Đoàn: Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

2. Phó Trưởng Đoàn: Ông Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Các thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Bà Phạm Thị Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Bà Trần Thị Kim Xuân, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Minh Thanh, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Trưởng phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ;

- Bà Nguyễn Thị Tố Nga, Phó Trưởng phòng Nội chính - Văn xã - Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Trương Thị Nhật Anh, Chuyên viên Phòng Tài chính, hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính.

4. Thành viên kiêm Thư ký: Ông Nguyễn Minh Thanh, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông.

Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra, dự kiến lịch kiểm tra, chương trình làm việc và thông báo đến từng cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra. Tổ chức kiểm tra theo các nội dung của Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra. Chỉ đạo kiểm tra tại các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thuỷ và thành phố Hoà Bình (mỗi địa phương sẽ chọn kiểm tra tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và ngẫu nhiên 02 đơn vị cấp xã). Ban hành Kết luận kiểm tra đối với từng cơ quan, đơn vị; đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra; Ban hành báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, các kiến nghị, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/12/2023.

Ngoài các cơ quan, đơn vị nêu trên, Trưởng Đoàn kiểm tra được quyết định kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị khác, nếu thấy cần thiết.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.