DetailController

Chính trị

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân

16/04/2024 16:30
Thực hiện Quy chế số Quy chế số 07-QC/TU, ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, trong 05 năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức được 1.318 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân theo hình thức hội nghị riêng.
Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp tại xóm Thượng Bầu, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn

Định kỳ hằng quý thường trực cấp ủy giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân theo quy định. Các cấp ủy, chính quyền đã tiếp nhận 7.255 ý kiến, đề xuất kiến nghị, phản ánh của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, trong đó: 6.647 ý kiến đã được xem xét giải quyết; 608 ý kiến chưa được giải quyết chủ yếu liên quan đến những vướng mắc về thực hiện các chính sách hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng các công trình, dự án,… Trong đó: Cấp tỉnh: Tổng 450 ý kiến đề xuất, kiến nghị; có 450 ý kiến đã được giải quyết. Cấp huyện: Tổng 1.226 ý kiến đề xuất, kiến nghị; có 1.125 ý kiến đã được giải quyết; 101 ý kiến chưa được giải quyết. Cấp xã: Tổng 5.579 ý kiến đề xuất, kiến nghị; có 5.072 ý kiến đã được giải quyết; 507 ý kiến chưa được giải quyết.

Các cuộc tiếp xúc, đối thoại được thực hiện trong không khí dân chủ, cởi mở, chân thành, vì lợi ích chung. Các ý kiến đề xuất, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân tại các cuộc tiếp xúc, đối thoại đều được người chủ trì tiếp thu, giải trình, giải quyết ngay tại hội nghị theo thẩm quyền; những nội dung cần xác minh làm rõ hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết đều được tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định,...Nội dung các cuộc tiếp xúc, đối thoại tập trung chủ yếu liên quan đến việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; việc giải quyết các thủ tục hành chính khi người dân đến trụ sở các cơ quan, đơn vị giao dịch; các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các công trình, dự án; việc cấp, đổi, chuyển nhượng đất, tài nguyên, khoáng sản; công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, giao thông; thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách với người có công, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn,... và các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất của Nhân dân. Kết thúc các cuộc đối thoại đều ban hành thông báo Kết luận của người chủ trì hội nghị, trong đó giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, đồng thời báo cáo kết quả tiếp xúc đối thoại với cấp có thẩm quyền theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại, trao đổi trực tiếp với Nhân dân, giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung kiến nghị của Nhân dân. Tuyên truyền để đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân. Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn. Nội dung, chất lượng của các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp ngày càng được nâng cao. Các ý kiến của cử tri đã được các đại biểu gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Từ các cuộc tiếp xúc, đối thoại đã góp phần cho việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân được thuận lợi hơn; kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và những kiến nghị, đề xuất liên quan đến đời sống, sản xuất của người dân, qua đó thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, nghĩa vụ của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại còn hình thức, hiệu quả chưa cao, chưa chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại theo quy định; nội dung tiếp xúc, đối thoại còn dàn trải, chung chung; kết luận sau hội nghị tiếp xúc, đối thoại chưa rõ ràng, cụ thể, chưa nêu rõ biện pháp, giải pháp và thời gian giải quyết những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Việc tiếp xúc, đối thoại chủ yếu lồng ghép với các hội nghị khác. Vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau các cuộc tiếp xúc, đối thoại chưa rõ nét, thường xuyên.

Thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chính quyền các cấp thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành. Chỉ đạo giải quyết tốt các nội dung tiếp thu ý kiến sau tiếp xúc, đối thoại. Tiếp tục nâng cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện  tiếp xúc, đối thoại. Tăng cường phối hợp, trao đổi, thống nhất giữa các cơ quan trong việc tiếp xúc xúc, đối thoại và tiếp thu ý kiến…/.