DetailController

Quốc phòng - An ninh

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh

21/06/2023 17:00
Ngày 21/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 126/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg; huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, không để phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong nhân dân. Quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc trao đổi thông tin, tài liệu và triển khai các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn.

Kế hoạch đã xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm có: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg, gắn với thực hiên nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng (trọng tâm là: Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới...); các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc (như: Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề; Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 25/5/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ…). Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền đại phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay… để người dân có cơ hội việc làm phù hợp nhu cầu, năng lực bản thân, tăng thu nhập, giảm thời gian nhàn rỗi.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lực lượng vũ trang gương mẫu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động./.