DetailController

Chính trị

Tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh

11/01/2024 15:17
Tính đến hết năm 2023, tỉnh Hòa Bình có 5.033 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và hợp tác xã hoạt động trên địa bàn, với tổng số 82.928 lao động và số vốn đăng ký là 89.457 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 556 hợp tác xã, trong đó có 454 hợp tác xã đang hoạt động, thu hút trên 16.000 người lao động và thành viên. Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều giải pháp cụ thể, từng bước xây dựng, phát triển và củng cố hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Xác định việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng. Tỉnh Hòa Bình đã có nhiều giải pháp cụ thể, từng bước xây dựng, phát triển và củng cố hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng được nâng cao , tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên được cấp ủy, đoàn thế quan tâm, kịp thời phát hiện, đề xuất những quân chúng ưu tú, đủ điêu kiện, có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng để đưa vào danh sách cảm tình đảng, đề nghị cấp có thẩm quyền kịp thời cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Trong năm 2023 toàn tỉnh đã kết nạp được 40 đảng viên trong các doanh nghiệp (tăng 12 đảng viên (40/28) bằng 143% so với năm 2022)28. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 1.254 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (tăng 72 đảng viên (1.254/1.182) bằng 106% so với năm 2022). Năm 2023 đã thành lập được 08 chi bộ đảng, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 72 doanh nghiệp có tổ chức Đảng, tăng 11 tổ chức đảng, bừng 118%.

Cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện đối với công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kêt luận của Ban Chỉ đạo đã được các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, cấp ủy các đảng bộ huyện, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện. Các cấp ủy thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo; thực hiện tốt quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; ngày từ đầu năm xây dựng chương trình, kế hoạch, công văn chỉ đạo để tô chức thực hiện, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình tổ chức thực hiện của cấp dưới, trên cơ sở đó kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Một số cấp ủy, đoàn thể cấp huyện đã quan tâm tổ chức các buổi gặp mặt giữa lãnh đạo, cán bộ chủ chốt với các chủ doanh nghiệp để phổ biến, quán triệt và vận động thuyết phục các chủ doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện làm tốt công tác phát triển đảng, đoàn thể, qua đó công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên đã đạt được kết quả nhất định, nhất là công tác phát triển đoàn viên công đoàn, tổ chức công đoàn không ngừng được xây dựng, củng cố, ngày càng tăng về số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động.

Ở các doanh nghiệp, người lao động và chủ doanh nghiệp sau khi được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thể hiện sự đồng tình ủng hộ, có nguyện vọng tham gia các tổ chức đoàn thể và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhiều chủ doanh nghiệp đã tích cực quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có điều kiện tham gia hoạt động đoàn thể, sinh hoạt tại nơi cư trú để rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Vai trò, vị thế của cấp ủy, chi bộ, đảng viên và tô chức công đoàn trong doanh nghiệp ngày càng được nâng cao và được người lao động, nhất là chủ doanh nghiệp tin tưởng và tín nhiệm hợn. Thông qua hoạt động của cấp ủy, của đảng viên và cán bộ đoàn thể, các tổ chức đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp đã vận động chủ doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước như: Luật Công đoàn, Luật Lao động,...; tạo điều kiện người lao động được học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốt các chế độ BHXH, BHYT, tổ chức hội nghị người lao động, xây dựng thỏa ước tập thể, nội quy lao động, bảo hộ lao động, thang bảng lương; tuyên truyền, vận động người lao động tự giác thực hiện tốt nội quy, quy chế doanh nghiệp đề ra; giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách tại doanh nghiệp; góp phần thực hiện tôt mục tiêu, kê hoạch sản xuât, kinh doanh của doanh nghiệp và cải thiện, nâng cao đời sông vật chất, tinh thần của người lao động./.