DetailController

Thời sự trong ngày

Tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

25/04/2023 15:40
Ngày 24/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 559/UBND-KTN về việc tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo đúng quy định của pháp luật, trong đó phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, đơn vị có liên quan trong triển khai, tổ chức thực hiện. Chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Phải giao nhiệm vụ cụ thể rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian giải quyết; tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thái độ, phong cách ứng xử của công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đặc biệt là tại bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp.

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo đúng quy định của pháp luật, trong đó phân công giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, đơn vị có liên quan trong triển khai, tổ chức thực hiện. Chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, phải phân rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian giải quyết; tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thái độ, phong cách ứng xử của công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt tại bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn. Khẩn trương thực hiện thu hồi đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyên thành phố: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn hiện nay. Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết thì luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra. Thực hiện việc kiểm tra đột xuất công vụ trong đó tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực thi công vụ theo quy định.

Yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.