DetailController

Quốc phòng - An ninh

Rà soát tiêu chí đánh giá, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

27/12/2023 15:14
Ngày 26/12/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2332/UBND-NVK về việc rà soát tiêu chí đánh giá, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2024 và trong thời gian tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai việc rà soát các tiêu chí chưa thực hiện được, đạt điểm thấp, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tập trung vào các nội dung sau:

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách; gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về PCTN; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, kỷ cương, liêm chính, chí công, vô tư đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN: Các địa phương, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể... trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, người có uy tín trong cộng đồng và Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức. Các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, Công văn số 781/UBND-NC, ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra; tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây lãng phí tài sản Nhà nước. Kịp thời thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

Tiến hành thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, việc thực hiện công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực (đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức...). Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết tố cáo tham nhũng, nếu phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, tham nhũng thì phải chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định; không chờ đến khi kết thúc quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo,... mới chuyển hồ sơ vụ việc.

Phối hợp kịp thời, có hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; xác định rõ ràng trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, điều tra và kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến các dự án lớn thua lỗ, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tiền và tài sản tham nhũng.

Theo dõi thông tin dư luận phản ánh về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động thanh tra để tiến hành thanh tra lại theo quy định, ngăn chặn kịp thời hành vi nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công tác kiểm tra chuyên ngành: Các sở, ban, ngành hạn chế tối đa công tác kiểm tra đối với doanh nghiệp; thực hiện lồng ghép các cuộc kiểm tra của các đơn vị thành các cuộc kiểm tra liên ngành. Việc kiểm tra phải ban hành kế hoạch kiểm tra; thiết lập biên bản cụ thể đối với các đối tượng được kiểm tra.

Thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước: Thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng tại doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử , ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng thực hiện việc tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị; có trách nhiệm phản ánh, tố cáo, báo cáo khi phát hiện tham nhũng, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà. Khuyến khích doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, căn cứ vào quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và pháp luật khác có liên quan, ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình; thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn ngừa tham nhũng; phát động phong trào không đưa hối lộ, chi phí không chính thức cho cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, tổng hợp những vướng mắc trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các thủ tục hành chính gây khó khăn, phiền hà và khó thực hiện, kiến nghị giải pháp tháo gỡ. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên, khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTN của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hòa Bình tăng cường công khai danh sách các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức tín dụng thực hiện công tác PCTN tại đơn vị theo quy định tại các Điều 53, 54, 55 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ; hàng năm, tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật PCTN đối với các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội: Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên nâng cao vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật PCTN; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tạo điều kiện và phát huy vai trò của cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình trong công tác PCTN. Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động PCTN và vụ việc tham nhũng. Tiếp tục tăng cường hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng để PCTN, tiêu cực, lãng phí.

Giao Thanh tra tỉnh đôn đốc, theo dõi việc triển khai các nhiệm vụ nêu trên; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.