DetailController

Thời sự trong ngày

Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06; trình công bố, công khai TTHC bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, xác nhận tại nơi cư trú

05/05/2023 17:00
Ngày 4/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 609/UBND-NVK về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06; trình công bố, công khai TTHC bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, xác nhận tại nơi cư trú.

Thực hiện Công văn số 2811/VPCP-KSTT ngày 24/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện 19 Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và rà soát văn bản, thủ tục hành chính có yêu cầu giấy tờ cư trú; Công văn số 2893/VPCP-KSTT ngày 26/4/2023 về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát văn bản pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền và chủ động tham mưu ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế theo thẩm quyền đáp ứng yêu cầu, tiến độ quy định; kịp thời cập nhật các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú (kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như: Sơ yếu lý lịch, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, …) theo Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, công khai theo quy định (nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 289/UBND-NVK ngày 10/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.