DetailController

CNTT và Viễn Thông

Rà soát, đánh giá mức độ sẵn sàng về hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

29/09/2023 16:30
Ngày 28/9/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 8364/VPUBND-NKV về việc rà soát, đánh giá mức độ sẵn sàng về hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 4896/BTTTT-CVT ngày 27/9/2023 về việc rà soát, đánh giá mức độ sẵn sàng về hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 về việc phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030; nhằm đảm bảo hạ tầngviễn thông, công nghệ thông tinsẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tưthế hệ mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo tiền đề phát triển các lĩnh vực công nghệ quan trọng như 5G, trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất chip, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá mức độ sẵn sàng về hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin tại các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung và khu công nghệ cao trên địa bàn đối với các nhu cầu trên và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/10/2023 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn trên; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 09/10/2023./.