DetailController

Chính trị

Phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở

24/03/2023 17:30
Ngày 23/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (05 thủ tục) lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 1.007766.000.00.00.H28; Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 1.007767.000.00.00.H28; Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 1.010005.000.00.00.H28; Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. 1.01006.000.00.00.H28; Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 1.01007.000.00.00.H28.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và cơ quan có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định. Thời gian chậm nhất ngày 30/3/2023./.