DetailController

CNTT và Viễn Thông

Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Xây dựng hệ thống Cổng dữ liệu mở và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh”

11/09/2023 16:30
Ngày 11/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2050/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Xây dựng hệ thống Cổng dữ liệu mở và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh”.

Theo đó, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Xây dựng hệ thống Cổng dữ liệu mở và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh”, với các nội dung chủ yếu sau:

Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và truyền thông.

Đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết: Công ty cổ phần phát triển Viễn Thông.

Mục tiêu: Cụ thể hóa các nhiệm vụ về phát triển dữ liệu số phục vụ quá trình chuyển đối số theo Nghị quyết số 08 - NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định 928/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 do Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hòa Bình. Xây dựng nền tảng kỹ thuật dữ liệu mở làm cơ sở phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho tỉnh; Đáp ứng các yêu cầu truy cập, sử dụng dữ liệu công khai các lĩnh vực cho công dân/ tổ chức và các cơ quan, đơn vị tại tỉnh trên Cổng dữ liệu tỉnh. Tích hợp các CSDL của Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố hình thành Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh làm cơ sở triển khai thống nhất các ứng dụng phục vụ công tác quản lý và khai thác thông tin cho các cơ quan nhà nước. Đảm bảo khai thác đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ, ngành và các ứng dụng chuyên ngành trong tỉnh theo cơ chế đồng bộ tức thì, tránh trùng lắp. Hướng tới việc chuẩn hóa dữ liệu được thu thập từ đa dạng các nguồn khác nhau; tiết kiệm chi phí triển khai do không phải xử lí, tích hợp dữ liệu trùng lặp theo nhiều lần cho từng nhu cầu mỗi khi có phát sinh. Giảm mức độ phức tạp trong kết nối liên thông chéo đa điểm giữa nhiều hệ thống, tiến tới giảm tải cho các hệ thống phục vụ tác nghiệp khi không phải chia sẻ dữ liệu trực tiếp cho nhiều hệ thống khác nhau. Thực hiện các chính sách về kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Công văn số 2051/BTTTT-THH ngày 04/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐCP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. Đáp ứng yêu cầu về xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trong Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình phiên bản 2.0.

Quy mô triển khai của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin gồm các nội dung như sau: Xây dựng Hệ thống Cổng dữ liệu mở và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Hòa Bình. Mua sắm bản quyền các phần mềm thương mại phục vụ việc cài đặt, vận hành Cổng dữ liệu mở (Portal) công khai. Mua sắm máy chủ vật lý, các thiết bị phụ trợ và bản quyền hệ điều hành phục vụ cài đặt, vận hành phần mềm liệu. Đào tạo chuyển giao công nghệ.

Tổng dự toán: 14.532.088.000 đồng. Trong đó: Chi phí thiết bị: 13.389.852.000 đồng. Chi phí quản lý: 163.505.936 đồng. Chi phí tư vấn: 450.461.024 đồng. Chi phí khác: 50.160.000 đồng. Chi phí dự phòng: 478.109.000 đồng

Nguồn kinh phí: Nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh giai đoạn 2023-2025 (năm 2023 được giao 3.475.000.000 đồng tại Quyết định số 3177/QĐUBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình).

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Hòa Bình.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2022.

Các nội dung khác: Đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Xây dựng hệ thống Cổng dữ liệu mở và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh” theo Tờ trình số 80/TTr-STTTT ngày 07/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ nội dung đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Xây dựng hệ thống Cổng dữ liệu mở và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh” được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước./.