DetailController

CNTT và Viễn Thông

Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin

18/04/2023 17:03
Ngày 17/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 764/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin.

Theo đó, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thông tin Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hoà Bình, cụ thể như sau:

Tên hệ thống thông tin: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hoà Bình, gồm các hệ thống thông tin thành phần: Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm dữ liệu; Phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc tỉnh Hoà Bình; Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hoà Bình; Cổng thông tin điện tử tỉnh Hoà Bình; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hoà Bình; Hệ thống Thông tin báo cáo tỉnh Hoà Bình-; Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu dùng chung tỉnh Hòa Bình (LGSP).

Đơn vị vận hành hệ thống: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (đơn vị quản lý hệ thống Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình).

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường phương lâm, TP Hòa Bình.

Cấp độ an toàn hệ thống thông tin: Cấp độ 3.

Phương án bảo đảm an toàn thông tin: Phương án bảo đảm an toàn thông tin trong thiết kế, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hòa Bình tương ứng với cấp độ 3 là phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện phương án đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo cấp độ được phê duyệt; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin cho Hệ thống thông tin Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh Hoà Bình và các hệ thống thông tin thành phần theo quy định tại Điều 22 Nghị định 85/2016/NĐ-CP.

Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và các hệ thống thông tin chuyên ngành đang được cài đặt, vận hành tại Hệ thống thông tin Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin./.