DetailController

CNTT và Viễn Thông

Phát triển công dân số và hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

22/06/2023 16:30
Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh đẩy mạnh công tác cấp CCCD gắn chíp cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh và cài đặt, kích hoạt định danh điện tử cho công dân theo chủ trương của Bộ Công an. Đối với công tác cấp CCCD gắn chip, với quyết tâm chính trị cao nhất Công an tỉnh đã đạt được mục tiêu “về đích sớm”, tính đến ngày 20/5/2023, tỉnh Hoà Bình đã hoàn thành cấp 725.257/725.257 CCCD cho công dân đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 100%. Hiện toàn tỉnh nhận 668.452 thẻ CCCD, trả 668.381 thẻ cho công dân.
Đẩy mạnh công tác cấp CCCD gắn chíp cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh và cài đặt, kích hoạt định danh điện tử cho công dân

Đối với công tác cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, đã thực hiện giải quyết 100% yêu cầu từ công dân về tạo lập danh tính điện tử; từng bước thực hiện xác thực thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNeID hoặc qua thẻ CCCD gắn chíp điện tử như thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe... cho công dân dần thay thế các giấy tờ trong một số các giao dịch theo quy định của pháp luật. Tính đến ngày 16/6/2023, toàn tỉnh đã kích hoạt 219.209/388.050 tài khoản định danh điện tử, đạt 56,49%, trong đó tài khoản định danh mức 1 là 99.670 tài khoản; tài khoản định danh mức 2 là119.539 tài khoản. Duy trì hiệu quả việc cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh, đến nay toàn tỉnh đã cấp được 20.661 số định danh cho trẻ em khai sinh, riêng 06 tháng đầu năm 2023 đã cấp 6.531 số định danh. Chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh như VNPT, Viettel chủ động phối hợp Công an tỉnh thực hiện xác thực thông tin thuê bao di động khi công dân đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp các giải pháp bảo mật, phòng chống mã độc, bảo vệ dữ liệu của Cổng dịch vụ công của tỉnh, qua đó, đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tổ chức phê duyệt và triển khai đầy đủ các phương án đảm bảo an ninh an toàn thông tin cấp độ 3 đối với Hệ thống thống tin trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh. Hiện nay, đang chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đấu thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (thay thế Hệ thống đang sử dụng) đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Dự kiến đến tháng 8/2023 sẽ lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ và chính thức đưa vào vận hành khai thác, sử dụng.

Từ năm 2020, tỉnh Hoà Bình đã triển khai thí điểm Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân dân tỉnh (IOC). Trung tâm IOC được xây dựng với mục tiêu cung cấp số liệu toàn diện về các hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố. Hệ thống có khả năng giám sát và quản lý từ tổng quan đến chi tiết từng tình huống như: Thống kê các số liệu, chỉ tiêu về tình hình kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính; thực hiện giám sát trực quan trên bản đồ số; giám sát về tình hình an ninh trật tự, phản ánh bất cập đô thị, hệ thống thực hiện camera trí tuệ nhân tạo giám sát đô thị trực tiếp; thực hiện giám sát, điều hành về nhiều lĩnh vực khác như du dịch, y tế, tài nguyên môi trường… nhằm xây dựng Chính phủ điện tử và đô thị thông minh. Trung tâm IOC đã góp phần tích cực, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành tập trung làm sạch và duy trì dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ kết nối, chia sẻ trong giải quyết các TTHC trên Cổng dịch vụ công. Trong đó, đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các Sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ rà soát, cập nhật, chuẩn hoá dữ liệu với các ngành trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ kết nối, khai thác bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư lực lượng Công an đã hoàn thành 11/11 chỉ tiêu giao khoán của Bộ Công an trong làm sạch dữ liệu dân cư. Công tác làm sạch dữ liệu các Tổ chức chính trị xã hội như Hội Nông dân đã chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu cho 3.639 trường hợp; Hội Người cao tuổi 2.524 trường hợp; Hội cựu chiến binh 749 trường hợp. Công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng, số đối tượng đã được xác minh 943.078 đối tượng; dữ liệu đã được gửi vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thành công nhưng hệ thống báo sai 38.046 đối tượng. Công tác thu thập thông tin, làm sạch và cập nhật dữ liệu trẻ em đã chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu cho 156.932/213.446 trẻ em được cập nhật dữ liệu, đạt 73,5%. Công tác làm sạch dữ liệu đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng đã rà soát, làm sạch được 30.196/34.400 người là đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng, đạt 87,78%./.