DetailController

Chính trị

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

19/01/2024 16:12
Ngày 18/01/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 85/UBND-NVK về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững” thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh đề ra 9 nội dung thi đua, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ 4 đột phá chiến lược của tỉnh. Thi đua đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, trong đó tập trung vào Đề án chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình giai đoạn 20222025, định hướng đến năm 2030. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Đề án, Kế hoạch quan trọng của tỉnh để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Thúc đẩy tái cơ cấu ngành công nghiệp; tập trung hỗ trợ các cơ sở công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất nhanh, bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trở thành một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch; đổi mới các hoạt động quảng bá xúc tiến, truyền thông; phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh; thực hiện chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ trong ngành du lịch; đẩy mạnh công tác liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng liên kết với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhằm kích cầu, phục hồi du lịch nội địa. Tổ chức, điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 linh hoạt, chủ động, chặt chẽ, đảm bảo đúng dự toán được giao. Nâng cao năng lực quản lý về lĩnh vực tài nguyên môi trường, nhất là quản lý nhà nước về đất đai; đẩy nhanh tiến độ định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất của các dự án để đảm bảo tiến độ thu ngân sách của địa phương; ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải; quản lý chặt chẽ hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh, không để xảy ra các hiện tượng gây ô nhiễm môi trường. Đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý, giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; tập trung xử lý rác thải đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học. Bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao năm 2024 của tỉnh, gắn với phát triển dịch vụ, du lịch. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thông tin, truyền thông. Quan tâm giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm; thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, hộ nghèo đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và năng lực dự đoán trong y tế dự phòng; tập trung thu hút các nguồn lực xã hội để đầu tư, xây dựng, nâng cấp các cơ sở y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, phục vụ tốt cho chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, đảm bảo hiệu quả, để công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, khen thưởng đúng người, đúng việc, thành tích đến đâu khen đến đó,…

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức hội cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã; Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp; cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 06/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024; Nghị quyết số 318/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hoà Bình năm 2024; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan ngành dọc cấp trên và Kế hoạch công tác của ngành, địa phương; chủ động xây dựng và đăng ký các tiêu chí thi đua để ký giao ước, tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, Trưởng các Cụm, Khối thi đua của tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo Công văn này; chủ động nghiên cứu để phát động theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phát động các các đợt thi đua đặc biệt, các phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với chức năng, nhiệm vụ, các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu mũi nhọn của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã ký giao ước, để làm căn cứ cho việc bình xét, đề xuất khen thưởng năm 2024. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động thi đua. Thực hiện khen thưởng và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp,…

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tuyên truyền về các phong trào thi đua, kết quả thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt tiêu biểu của tỉnh.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các Cụm, Khối thi đua của tỉnh trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua này; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.