DetailController

Tin từ các đơn vị

Phấn đấu hàng năm kết nạp được trên 1.000 hội viên mới trở lên

11/04/2024 16:30
Ngày 05/4/2024, Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 47-KH/HNDT, về thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.

Kế hoạch ban hành nhằm cụ thể hoá quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các cấp Hội và tình hình thực tế của từng địa phương, tạo sự chuyển biến thực chất, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

BCH Hội Nông dân yêu cầu: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc, sâu rộng, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động của cán bộ, hội viên, nông dân; xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp Hội, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ Hội; khơi dậy, phát huy sáng tạo của hội viên nông dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biếu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, các chỉ tiêu, phong trào thi đua của Hội và nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội của địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp kịp thời, linh hoạt đáp ứng với yêu cầu của tình hình thực tiễn.

Hội Nông dân tỉnh đặt mục tiêu hàng năm, phấn đấu đạt mục tiêu cụ thể sau: Kết nạp từ 1.000 hội viên nông dân mới trở lên; 100% cán bộ Hội Nông dân chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi Hội Nông dân được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ. Đào tạo, bồi dưỡng nghề cho từ 2.000 hội viên nông dân, lao động nông thôn trở lên; bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho 500 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên. Thành lập mới 50 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 10 chi Hội Nông dân nghề nghiệp.

Vận động từ 1.500 hội viên nông dân trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ thành lập mới 30 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 10 hợp tác xã nông nghiệp. 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu, trong đó có 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 100% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế; 500 hội viên nông dân trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Để đạt được các mục tiêu trên, Hội Nông dân tỉnh yêu cầu tập trung triển khai thực hiện một số nhóm giải pháp trọng tâm như: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân; Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân, lao động nông thôn và hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Vận động nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Phát huy vai trò của Hội Nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại Nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốcc, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng với Hội Nông dân./.