DetailController

Tin từ các đơn vị

Những kết quả quan trọng trong Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình

31/01/2024 16:44
Hưởng ứng Phong trào thi đua yêu nước năm 2023 do UBND tỉnh phát động, ngay từ đầu năm thành phố Hòa Bình đã tổ chức phát động Phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc thành phố Hòa Bình “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả” thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023. Với những nội dung thi đua thiết thực, thành phố đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị được quần chúng Nhân dân tích cực hưởng ứng và đạt những kết quả đáng phấn khởi.

Trong Phong trào thi đua“Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, thành phố đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm. Năm 2023, thành phố triển khai thực hiện 114 dự án về GPMB. Đã hoàn thành xong 10 dự án; tiếp tục thực hiện 91 dự án chuyển tiếp từ năm 2022 và 13 dự án mới nhận năm 2023. Trong đó có các công trình, dự án lớn, trọng điểm của tỉnh và thành phố như: Các dự án đường giao thông: đường nối từ xã Độc Lập đi phường Dân Chủ; đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đi phường Dân kết nối với Quốc lộ 6; đường Quang Tiến – Thịnh Minh; đường QH 8; đường Liên kết vùng...;  Các khu cụm công nghiệp: Cụm CN Tiên Tiến; Khu đô thị Trung Minh A; Khu đô thị Trung Minh B; Khu đô thị mới Geleximco; Khu CN Yên Quang; Khu công nghiệp Bình Phú; Cụm CN Tiên Tiến; các dự án Nhà ở Thương Mại; Các dự án đấu giá đất. Đến nay, UBND thành phố đã ban hành 60 Quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền trên 400 tỷ đồng, diện tích thu hồi trên 146ha. Tổng số kinh phí chi trả trên 363 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số lượng các dự án thực hiện tăng hơn 10 dự án, các dự án trọng điểm đã đạt 95% khối lượng công việc về tỷ lệ GPMB và chi trả chính sách bồi thường.

Nhằm nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng miền quê đáng sống, trong năm, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia thành phố, Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nông thôn được xây dựng, ban hành, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, các lực lượng xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hết 12/2023, thành phố Hòa Bình có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Yên Mông, Hợp Thành, Mông Hóa). Thành phố cũng thực hiện xây dựng và hoàn thiện 11 sản phẩm tham gia OCOP năm 2023.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục nhận được sự tham gia hưởng ứng của cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình sinh kế giảm nghèo và giảm nghèo bền vững được nhân rộng. Cấp ủy, chính quyền tập trung hỗ trợ địa bàn nghèo, tăng cường giảm hộ nghèo và tăng hộ khá, giàu. Phát huy vai trò trách nhiệm của cộng đồng, đoàn kết giúp nhau, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm còn 375 hộ, tỷ lệ 1,06%; hộ cận nghèo còn 477 hộ, tỷ lệ 1,35%.

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cơ quan, đơn vị. Từng tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức đã có những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhờ đó, Chỉ số cải cách hành chính của thành phố được nâng cao.

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực “Xây dựng Đảng” tiếp tục được triển khai sâu rộng trong các cấp ủy, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo nên sự đồng thuận cao, ổn định và làm tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Năm 2023 toàn thành phố kết nạp được 175 quần chúng ưu tú vào Đảng; có 97/100 = 97% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó 19 tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và 19/19 phường, xã.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất thu hút sự tham gia, hưởng ứng đông đảo các doanh nghiệp, hợp tác xã và đội ngũ công nhân, lao động. Diện tích sản xuất nông nghiệp được mở rộng, các ngành công nghiệp dần ổn định và tăng trưởng. Tổng diện tích gieo trồng năm 2023 đạt 6.214,32 ha so với kế hoạch đạt 96,8%, so với năm 2022 đạt 99,8%. Ước tổng sản lượng lương thực năm 2023 đạt 19.870,4 tấn so với kế hoạch, đạt 102,8% so với năm 2022 đạt 98,7%. Diện tích trồng rừng sau khai thác được 615ha/550ha kế hoạch rừng sản xuất đạt 111,8% kế hoạch, so với năm 2022 đạt 102,5 %. Các loại hàng hóa thiết yếu, nguồn cung hàng hóa đảm bảo đầy đủ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của Nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 25.533,2 tỷ đồng đạt 100,2% so với Kế hoạch, tăng 18,24% so với năm 2022. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 8.207 tỷ đồng đạt 96,05% Kế hoạch, tăng 6,36% so với năm 2022. 

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, nhưng thành phố vẫn quyết tâm, triển khai hiệu quả các giải pháp thu ngân sách Nhà nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023 đạt 637,5 tỷ đồng, đạt 107,7% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu từ thuế, phí thực hiện 505,1 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất thực hiện 132,4 tỷ đồng. Thu ngân sách địa phương thực hiện là 1.284 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện tốt Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023) và kế hoạch Điều dưỡng người có công; công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo được quan tâm thực hiện, đặc biệt là trong dịp lễ, Tết. Kịp thời giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội và người nghèo. Công tác lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề tiếp tục được chú trọng. Năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 50%, đạt 100% kế hoạch; có 4.393 lao động được giải quyết việc làm, đạt 106% kế hoạch năm.

Các phong trào thi đua trong Lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục được duy trì. Đặc biệt là phong trào“Quốc phòng - Quân sự địa phương” và “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, các lực lượng chức năng luôn thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt lực lượng, phương tiện trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra; giữ vững ổn định về an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để đột xuất, bất ngờ và hình thành “điểm nóng”; Tập trung làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Phong trào thi đua yêu nước năm 2023 đã đoàn kết ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Qua đó, tạo ra những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Các điển hình tiên tiến được công nhận không chỉ mang nhân tố nổi trội, dẫn đầu phong trào thi đua; mà còn tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong các ngành, các lĩnh vực và đời sống xã hội./.