DetailController

Chính trị

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027 năm 2023

22/03/2023 17:30
Ngày 21/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về việc Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nội dung thực hiện: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2023 và các văn bản triển khai thực hiện Đề án; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, thời điểm, địa bàn, lĩnh vực, ngoài các nội dung phổ biến thường xuyên theo lĩnh vực, địa bàn, cần tập trung vào các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân; các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến an ninh, trật tự như: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Cảnh sát cơ động, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính với hành vi cản trở hoạt động tố tụng và các văn bản hướng dẫn thi hành...; ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; những tấm gương vươn lên sau lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong giúp đỡ, hỗ trợ và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Lựa chọn, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn, lĩnh vực, trong đó cần tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, tư vấn pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, các hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin, cấp phát tài liệu thiết yếu với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Chú trọng đến đa dạng hóa hoạt động truyền thông chính sách pháp luật trước, trong và sau khi văn bản được ban hành bằng các phương thức truyền thông mới, hiệu quả.

Tổ chức giáo dục, tư vấn pháp luật cá biệt với những đối tượng yếu thế và đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật; xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án. Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án. Thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động xây dựng các tình huống, kịch bản triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự tại từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án; rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo tiêu chuẩn định mức và yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả. Khuyến khích, huy động s tham gia của các đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với công tác vận động quần chúng Nhân dân, tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật,... theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Đề án./.