DetailController

Tin từ các đơn vị

Mai Châu: Tăng cường các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

25/09/2023 16:30
Thực hiện Chương trình hành động số 24-Ctr/TU ngày 25/10/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, thời gian qua huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng nhanh diện tích bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHTN.

Trong đó, ngành BHXH huyện thực hiện phối hợp trong liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan có liên quan để nắm bắt chính xác số các doanh nghiệp, người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH của cơ quan BHXH, xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm về pháp luật BHXH. Đôn đốc, yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo đúng Luật bảo hiểm xã hội. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; các tổ chức và cá nhân được nhận kết quả giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất, sự hài lòng của người dân cũng ngày được nâng lên; quy trình luân chuyển hồ sơ chứng từ, trách nhiệm và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN được niêm yết công khai, minh bạch. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN rộng khắp, bằng nhiều hình thức, phong phú về nội dung để đưa chính sách BHXH, BHYT, BHTN vào cuộc sống.

Năm 2018 đến năm 2021, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế được hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ BHYT. Năm 2023, có thêm chính sách hỗ trợ 50% kinh phí mua thẻ BHYT cho các hộ nông – lâm – ngư nghiệp có mức sống trung bình theo Nghị quyết số 224/2023/NQ-HĐND. Từ năm 2018 đến nay, tốc độ phát triển số người tham gia BHXH có xu hướng tăng, trung bình mỗi năm tăng khoảng 100 người. Trong đó, số người tham gia BHXH là: 4.153/36.200 người đạt tỷ lệ 11,47% so với số người trong độ tuổi lao động, trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc là: 3.328 người; Số người tham gia BHXH tự nguyện là: 825 người; Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 636 người.

Tổng số người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội: 1.041 người; trong đó: Số người hưởng lương hưu hàng tháng: 960 người; Số người hưởng BHXH hàng tháng : 54 người; Số người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: 27 người. Tỷ lệ được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội so với người sau độ tuổi nghỉ hưu: 1.041/8.954 người; tương ứng 11,63%.

Tuy nhiên, Mai Châu là huyện có nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, nguồn thu-chi chủ yếu phụ thuộc ngân sách trung ương cấp; các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội và người nghèo của huyện chiếm tỷ lệ còn cao so với số đối tượng tham gia BHYT; đời sống của đa số các hộ gia đình làm các ngành nghề thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, ngành nghề tự do còn nhiều khó khăn; điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương. Quy mô của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện chủ yếu là vừa và nhỏ, tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị sử dụng lao động trong những năm qua gặp nhiều khó khăn, việc làm của người lao động không ổn định, thu nhập thấp. Mặc dù cơ quan Bảo hiểm xã hội đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN; tuy nhiên ý thức chấp hành chính sách pháp luật BHXH,  BHYT, BHTN của một số đơn vị sử dụng lao động còn chưa cao, dẫn đến tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm cụ thể nhằm phát triển số người tham gia BHXH-BHYT-BHTN. Tăng cường phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, kết hợp tuyên truyền để tăng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.