DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn huyện Đà Bắc

08/01/2024 16:30
Sáng 8/01, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn đã có buổi khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn huyện Đà Bắc. Tham gia Đoàn có lãnh đạo Sở Nội vụ, Hội Luật gia tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh.
Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận buổi khảo sát

Giai đoạn 2018 - 2023, thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Chính phủ và của tỉnh về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các cấp ủy, chính quyền huyện Đà Bắc đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. Tính đến 31/12/2023, toàn huyện có 52 đơn vị sự nghiệp công lập (4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 48 đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo), giảm 21 đơn vị so với năm 2015; giảm 13 đơn vị so với thời điểm năm 2017. Việc quản lý biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập được quan tâm, đảm bảo theo yêu cầu, biên chế được điều chỉnh, cân đối phù hợp sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị. Thực hiện quản lý chặt chẽ biên chế đối với các cơ quan, đơn vị, xác định vị trí việc làm khoa học, phù hợp thực tế; rà soát, điều chỉnh biên chế đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ, cơ cấu, quy mô, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu biên chế. Từ năm 2015 đến nay, UBND huyện đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 117 viên chức các đơn vị sự nghiệp. Tích cực chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lựa quản trị, chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn huyện Đà Bắc còn gặp một số hạn chế, khó khăn như: Chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập được giao còn thấp; một số đơn vị còn thiếu nhân lực so với yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kiêm nhiệm, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên còn ít; nguồn thu từ phí, thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ của một số đơn vị sự nghiệp công lập không ổn định.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo huyện Đà Bắc đề nghị tăng mức trợ cấp chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ nhằm đảm bảo hơn nữa quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, tinh giản biên chế tạo thuận lợi trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của huyện Đà Bắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn. Đồng thời đề nghị thời gian tới huyện Đà Bắc tiếp tục tuyên truyền các chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; bám sát các chỉ tiêu để đưa ra giải pháp thực hiện đảm bảo theo lộ trình đề ra; quan tâm đến việc tuyển dụng biên chế của huyện. Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của huyện Đà Bắc tại buổi khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu giải quyết theo quy định, phù hợp với thực tiễn./.