DetailController

Thời sự trong ngày

Kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và phát triển bảo hiểm xã hội

05/05/2023 17:00
Trong tháng 4, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã làm tốt công tác nhiệm vụ về giải quyết việc làm, quản lý lao động nước ngoài, công tác tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hòa Bình đã tư vấn, giới thiệu việc làm được 1.439  người, số doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 18 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp là 6.213 người. Phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước,  thông báo và hướng dẫn học tập giáo dục định hướng cho 11 lao động (chương trình EPS). Thông báo, hướng dẫn và tiếp nhận đăng ký dự thi chương trình đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc (chương trình EPS) cho 104 lao động.

Cơ quan chức năng tiếp nhận, thẩm định và chấp thuận hồ sơ xin tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại tỉnh cho 7 doanh nghiệp, chấp thuận thay đổi vị trí sử dụng người lao động nước ngoài với 1 doanh nghiệp, giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài với 1 doanh nghiệp.

Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 883 người, số người được giải quyết trợ cấp thất nghiệp 494 người. Số người chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp 7 người, số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2 người, số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 13 người, số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 13 người, số người bị hủy quyết định  hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 người, số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp gần 7,6 tỷ đồng.

Số người tham gia Bảo hiểm xã hội là 90.516 người; số người tham gia Bảo hiểm tự nguyện là 69.847 người, tham gia Bảo hiểm Y tế là 764.871 người, đạt tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm Y tế là 86,92% dân  số. Số thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế đạt 588.864 triệu đồng. Số chi 3 loại bảo hiểm là 215.056 triệu đồng.

Tỉnh tiếp tục vận động quỹ bảo trợ trẻ em, kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đỡ đầu các em có hoàn cảnh nghèo, khó khăn trong cuộc sống có điều kiện vươn lên để học tập tốt. Đồng thời quan tâm, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 202 người đang được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng. Cụ thể, có 11 người cao tuổi cô đơn, 25 người khuyết tật, 130 người tâm thần, 34 trẻ em đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn và 2 đối tượng khác thuộc diện quản lý, chăm sóc./.