DetailController

Chính trị

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bầu, nhiệm kỳ 2021-2026

16/01/2024 16:30
Nhờ các quy định của Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội và Công văn số 599/UBTVQH15-CTĐB ngày 21/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu cụ thể, chi tiết, dễ hiểu và dễ vận dụng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quan tâm chỉ đạo sát sao và sự phối hợp tốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nên Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đã thực hiện tốt các quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức chức vụ do HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã dự kiến danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh đã dự kiến danh sách gồm 26 người được lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại Kỳ họp thứ 16, ngày 30/10/2023, HĐND tỉnh quyết định danh sách người được lấy tín nhiệm 25 người không lấy phiếu tín nhiệm đối với 05 người.

Đối với Hội đồng nhân dân cấp huyện: Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã dự kiến danh sách gồm 193 người được lấy phiếu tín nhiệm.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội: “5. Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều này đã thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm”, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện đã trình Hội đồng nhân dân cấp huyện không lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh, do mới được HĐND cấp huyện bầu trong năm 2023, đã chuyển công tác hoặc đã nghỉ hưu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Đối với HĐND tỉnh: Tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) ngày 30/10/2023 của HĐND tỉnh Hoà Bình, cho thấy tinh thần ý thức trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện sự công tâm và trách nhiệm tốt trong đợt lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả tín nhiệm đã khẳng định niềm tin của các đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời là niềm tin của cử tri toàn tỉnh đối với những người do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, sự ghi nhận, đánh giá về những nỗ lực cũng như kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và Ủy ban nhân dân tỉnh đều đạt được số phiếu tín nhiệm cao.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: Không có.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” trở lên: Không có.

Đối với HĐND cấp huyện: Tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND cấp huyện bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các kỳ họp của HĐND các huyện, thành phố, cho thấy tinh thần ý thức trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện, thành phố đã thể hiện sự công tâm và trách nhiệm tốt trong đợt lấy phiếu tín nhiệm. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cơ bản đều đạt được số phiếu tín nhiệm cao.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 01 người.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” trở lên: Không có.

Công tác chuẩn bị báo cáo của các đại biểu được lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo chu đáo, gửi về Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đúng theo quy định, nội dung báo cáo đánh giá phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ do HĐND bầu, chỉ ra các ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp được diễn ra công khai, dân chủ, khách quan. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp chặt chẽ, khoa học, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao quyền của đại biểu Hội đồng nhân dân và quyền của người được lấy phiếu tín nhiệm. Quy trình, thể lệ lấy phiếu tín nhiệm được hướng dẫn chi tiết, công tác kiểm phiếu được thực hiện nghiêm túc. Các đại biểu Hội đồng nhân dân đã thể hiện sự công tâm, khách quan, đánh giá đúng thực chất khi thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện gửi kết quả các cơ quan truyền thông trên địa bàn để công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và Nhân dân biết theo đúng quy định tại Khoản 6, Điều 19, Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội.

Trên cơ sở lấy phiếu tín nhiệm, HĐND đã nâng cao hiệu quả giám sát và giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ./.