DetailController

Chính trị

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

23/03/2023 17:30
Ngày 23/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 160-KH/TU tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW gắn với việc thực hiện những nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực đẩy nhanh tiến độ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nêu bật những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. Từ đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục củng cố, đẩy mạnh kết quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề của tỉnh trong thời kỳ mới. Thông qua việc tổng kết, tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình mới.

Việc tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng chỉ đạo chính quyền các cấp, các ban, sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện tốt việc tổng kết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát thực, có trọng tâm, trọng điểm; tranh thủ ý kiến của các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, các tầng lớp Nhân dân.

Nội dung: Đánh giá toàn diện, khách quan kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Hình thức: Tiến hành tổng kết từ tỉnh tới các huyện, thành phố. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Thời gian: Cấp huyện tổ chức tổng kết; biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, hoàn thành trong tháng 4/2023. Cấp tỉnh tổ chức tổng kết; biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, hoàn thành trong tháng 6/2023.

Đối với cấp huyện: Thường trực các huyện ủy, thành ủy trực tiếp chỉ đạo Ban Tuyên giáo, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các ngành liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá, xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; gửi báo cáo tổng kết về Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 28/4/2023. Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 01 tập thể, mô hình hay, cách làm hiệu quả và 01 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW để Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng tại hội nghị tổng kết cấp tỉnh. Hướng dẫn các tập thể, mô hình, cá nhân báo cáo thành tích, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 28/4/2023.

Đối với cấp tỉnh: Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết; xây dựng báo cáo tổng kết của Ban Cán sự Đảng gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 28/4/2023. Lựa chọn 05 cá nhân có thành tích xuất sắc và 03 tập thể có mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW để Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng tại hội nghị tổng kết cấp tỉnh; Hướng dẫn các tập thể, cá nhân báo cáo thành tích, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 28/4/2023. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc phân bổ nguồn lực, chế độ, chính sách đối với hoạt động giáo dục đào tạo của tỉnh và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 28/4/2023…/.