DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

14/02/2023 00:00
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo số 19/TB-HĐND, ngày 13/2/2023 về Kế hoạch giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 tới các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

HĐND tỉnh thực hiện giám sát 01 chuyên đề: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2020-2023.

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát 02 chuyên đề về: Giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025.

Ban Pháp chế của HĐND tỉnh giám sát 02 chuyên đề: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 342/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 01/01/2020 đến 31/12/2022.

Ban Văn hóa xã hội của HĐND tỉnh giám sát 02 chuyên đề: Giám sát việc thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh; Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2022”.

Ban Dân tộc của HĐND tỉnh giám sát 03 chuyên đề: Giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số di dân tái định cư và định canh, định cư trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc thực hiện cơ chế bảo vệ và phát triển rừng, gắn chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bảo dân tộc thiểu số từ năm 2020 đến nay; Giám sát các công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh giám sát 02 chuyên đề: Giám sát tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, nghị quyết về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh từ năm 2019-2022; Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Hòa Bình./.