DetailController

Tin từ các đơn vị

Huyện Lạc Sơn phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

04/10/2023 16:47
9 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn đã tập trung chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải cách hành chính. Đến nay, nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội đã đạt kết quả tích cực.

Giá trị sản xuất lĩnh vực nông, lâm nghiệp đạt 1.331 triệu đồng. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 1.257 triệu đồng; lâm nghiệp đạt 58.356 triệu đồng; thủy sản đạt 19.562 triệu đồng. Huyện chỉ đạo thực hiện thúc đẩy liên kết và bao tiêu các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, tạo thành chuỗi giá trị, góp phần phát triển nông nghiệp ngày càng bền vững. Công tác dồn điền đổi thửa thực hiện được 30 ha, tại các xã Định Cư, Thượng Cốc; đồng thời, cải tạo 20,6 ha vườn tạp. Đàn gia súc, gia cầm duy trì ổn định. Tổng số gia súc trên địa bàn là 119.841 con, gia cầm 1.158.380 con. Diện tích rừng trồng của  toàn huyện là 985 ha, đạt 123,13% kế hoạch; duy trì độ che phủ rừng đạt 53%. 9 tháng đầu năm 2023, toàn huyện có 10 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 1 xã đạt 14-16 tiêu chí 12 xã đạt từ 10-13 tiêu chí.

Giá cả thị trường 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Lạc Sơn diễn biến tương đối ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 1.799 tỷ đồng, bằng 75,96% so với kế hoạch năm, tăng 16,38% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, huyện đã tập trung triển khai các đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác lợi thế địa phương; tiếp tục phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực cơ khí, may mặc, điện tử; tạo điều kiện phát triển các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp như: mộc, sửa chữa, cơ khí... Đồng thời duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 905 tỷ đồng, bằng 76,05% so với kế hoạch năm.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do nguyên liệu và đầu ra cho sản phẩm không ổn định. Song với sự chủ động, linh hoạt của huyện, đến nay, đã có 3 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 177 tỷ đồng, tại xã Yên Nghiệp và xã Thượng Cốc; thành lập mới 8 hợp tác xã, đạt 200% kế hoạch năm. Ngoài ra, huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 324 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Trong đó, cấp mới là 229 hộ, cấp đổi 64 hộ, chấm dứt 31 hộ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 49.228 triệu đồng, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 740.980 triệu đồng.

Thời gian tới, huyện Lạc Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện ủy; thực hiện tốt các giải pháp trong kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách nhà nước năm 2023. Phấn đấu các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu và vụ đông; phấn đấu tổng diện tích gieo trồng và sản lượng đạt kế hoạch đề ra; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả cho nông dân. Tăng cường kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, nhất là các sản phẩm có lợi thế của huyện. Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế, khai thác hiệu quả các nguồn thu, tăng cường kiểm tra chống thất thu ngân sách; tổ chức thu hồi có hiệu quả các khoản công nợ và hạn chế phát sinh nợ mới. Bên cạnh đó huyện quảng bá hình ảnh về du lịch để thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch; khuyến khích đầu tư các nhà hàng lớn, các khu nhà nghỉ dưỡng tại các khu du lịch sinh thái ở các xã theo đề án phát triển du lịch của huyện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực./.