DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc quyết định tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2023

21/12/2022 00:00
Ngày 09/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 213/NQ-HĐND về việc quyết định tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2023.

Theo đó, quyết định tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 là 2.061 chỉ tiêu, cụ thể như sau: 

Biên chế các sở, ban, ngành là 1.141 chỉ tiêu, tăng 03 chỉ tiêu so với chỉ tiêu giao năm 2022; 

Biên chế Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là: 920 chỉ tiêu, giảm 03 chỉ tiêu so với chỉ tiêu giao năm 2022. 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành giao, phân bổ chi tiết số biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính và chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Thực hiện đúng quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng quy định của pháp luật. Khi cần thiết điều chỉnh biên chế giữa các cơ quan, đơn vị tại các phụ lục của nghị quyết nhưng tổng số biên chế đã được giao trên địa bàn tỉnh không đổi thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình Khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.