DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

01/10/2022 00:00
Chiều ngày 30/9, BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 9, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; múc tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, cho ý kiến vào dự thảo các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và một số nội dụng quan trọng khác. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ  công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu thống nhất, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện hiệu quả; kịp thời xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Lãnh đạo đại hội các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 10,32%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.657,1 tỷ đồng, bằng 73% so với Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Thu hút được 45 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 31.481 tỷ đồng (so với cùng kỳ tăng 30 dự án, vốn đầu tư tăng tăng khoảng 129,4%). Giải ngân vốn đầu tư công được 1.827,7 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch vốn được giao. Lưu thông hàng hóa, dịch vụ có mức tăng trưởng khá; hoạt động du lịch có dấu hiệu phục hồi. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư, xây dựng, giao thông, tài nguyên, môi trường tiếp tục được duy trì. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ổn định. Hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh. An sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: Một số cấp ủy trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức còn lúng túng  hiệu quả chưa rõ nét. Sinh hoạt chi bộ còn hình thức; công tác quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên còn nhiều khó khăn. Giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề chưa phát huy hiệu quả tích cực. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và giữa các đoàn thể, hội quần chúng hiệu quả chưa cao....

Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên, nắm tình hình tư tưởng đảng viên, Nhân dân; tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện 4 đột phá chiến lược; phát triển KT - XH những tháng cuối năm...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời đề nghị: Những tháng cuối năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Tiếp tục đôn đốc, nắm tình hình việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện của Trung ương, của tỉnh. Xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023. Sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII; Quy định số 12-QĐ/TU, ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Phân công lãnh đạo các sở, ban, ngành theo dõi các đảng bộ xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng. Khẩn trương hoàn thành xây dựng Quy hoạch tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm chất lượng và tiến độ, trên cơ sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ để quản lý quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển bền vững. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất, tạo động lực cho doanh nghiệp và người dân trong phát triển kinh tế. Quyết liệt chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình trọng điểm, tạo sức lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số đánh giá kết quả dịch vụ công. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản. Tập trung huy động mọi nguồn lực để chăm lo, cải thiện cuộc sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt gắn trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.